Vedecká ročenka Slováci v zahraničí 38

Vo vydavateľstve Matice slovenskej aktuálne vyšiel tridsiaty ôsmy ročník vedeckej recenzovanej ročenky Slováci v zahraničí. Širokospektrálne zameraný obsah zborníka neostal ani v tomto roku nič dlžný svojej tradícii. Na viac ako dvoch stovkách strán sa venuje životu a dielu významných krajanských osobností a dejín a literatúre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ročenka sa primárne orientuje na sté výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, ktorému je venovaná i obálka jej tridsiateho ôsmeho ročníka. Na grafike knihy a jazykovej korektúre sa podieľalo vydavateľstvo Signis, so sídlom v Banskej Bystrici.

Publikácia obsahuje unikátnu štúdiu Pavla Pareničku venovanú ekonomickým teóriám Š. B. Romana a E. Löbla publikovaných v Zodpovednej spoločnosti a kvalitný biografický príspevok Petra Cabadaja. Okrem problematiky slovenského exilu zborník tradične prináša dolnozemskú problematiku. Štúdie Jána Babiaka a Štefana Chrťana zo Srbska reflektujú dejiny osídľovania a školstva v Kovačici, autor Ján Jančovic sa zameriava na tri sté výročie osídlenia Poľného Berinčoku.

V úzadí neostala ani literárna veda. Patrik Šenkár sa venuje poézii krajana z Rumunska Jána Chovanca, recenziu knižného diela výskumnej pracovníčky z Maďarska zameranú na Čabiansky kalendár pripravila Alžbeta Uhrinová. Kratšie biografie významných krajanov pôsobiacich v zámorí z pera Petra Cabadaja pripomínajú výročia Juraja J. Töröka, Ladislava Grosmana, Ladislava Gunderu, Jána L. Doránskeho, Frica Motošku a Márie Maghútovej-Párovskej.

Ročenka prináša vedecké i informačné výstupy zo špecifickej oblasti výskumu krajanskej problematiky, ktoré v takejto podobe a zložení nereflektuje žiadne iné odborné periodikum či publikácia na Slovensku. Matica slovenská aj v tomto roku synchronizuje vedecké zistenia odborníkov zo Slovenska i zahraničia a publikuje ich na stránkach ročenky.

Uťahovanie štátnej dotácie pre Maticu slovenskú sa však prejavilo i na nižšom náklade ročenky, ktorý ostal takpovediac iba symbolickým.

Zuzana Pavelcová