Vedecká ročenka Slováci v zahraničí č. 34

Takmer 400-stranová vedecká ročenka Slováci v zahraničí vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej už po 34-krát. Recenzne ročenku posúdili doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., a PhDr. Peter Mulík, PhD. Zostavovateľsky sa pod ňou podpísali Gabriela Hamranová a Zuzana Pavelcová.

Tridsiaty štvrtý ročník zborníka je osobitý najmä vďaka vyššej vedeckej úrovni, ktorú zabezpečila stať venovaná 110. výročiu založenia Slovenskej ligy v Amerike. Táto kapitola je písomnou reflexiou odborného vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, ktorý v júni 2017 usporiadalo Krajanské múzeum Matice slovenskej.

Kapitola zachytáva nielen zdravicu z pera generálnej tajomníčky Slovenskej ligy v Amerike Niny Holej, ale i spomienkový príspevok Jána Holého, čestného predsedu tejto inštitúcie. Stať obsahuje šesť odborných štúdií zaoberajúcich sa prevažne dejinami Slovenskej ligy v Amerike.

Ďalšiu kapitolu zborníka s názvom Štúdie otvára príspevok Petra Karpinského. Analyzuje text publikácie Praktičný slovensko-anglický tlumač, ktorú v roku 1905 vydal v USA Pavol K. Kadák. Anna Kováčová sa zaoberá dejinami Slovákov v Angyalfölde, ktoré zachytili dobové periodiká. Štúdia Jany Sivičekovej sa zaoberá analýzou myslenia vojvodinského Slováka Andreja Siráckeho prostredníctvom jeho článkov publikovaných v Slovenskej jednote v období 1942 – 1943. Patrik Šenkár poukazuje na dôležitosť súdobých ideí spoločenskej situácie Slovákov v dualistickom Rakúsko-Uhorsku. Uvádza životné peripetie Ondreja Seberíniho, ktorý svoj život prežil na Dolnej zemi. Príspevok Ivana Šušu sa orientuje na súčasnú slovenskú literatúru v prekladovom kontexte. Autor sa zaoberá dejinným exkurzom do prekladov slovenskej literatúry do taliančiny, okrajovo autormi, ktorí čerpali z talianskeho prostredia, a prenosom slovensko-talianskych motívov do oboch literatúr.

Kapitolu Pramene a materiály uvádza príspevok Claudeho Baláža. Ponúka prierez legislatívou európskych štátov, rozvádza genézu legislatívnych procesov a vznik zákonov v súvislosti s vysťahovalectvom, migráciou, emigráciou od čias Rakúsko-Uhorska po dnešok. Autor Ján Marko  sa na príklade svojich predkov z rodov Aláč a Aranyi venuje dejinám Slovákov v Maďarsku. Pramenný materiál Jána Jančovica sa zameriava na prvé dve storočia zachovávania slovenskosti osídlencov a zakladateľov terajšieho mesta Pilíš v Peštianskej župe zo začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Príspevok Agáty Jedrzejczykovej sa zaoberá dejinami Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Novej Belej (Poľsko).

Zborník uzatvára kapitola Výročia, jubileá, správy a recenzie. Spomienkové príspevky Petra Cabadaja sa zaoberajú osobnosťami Františka J. Fugu a Ladislava Jankoviča. Recenzia Gabriely Hamranovej podáva hodnotiace stanovisko publikácie Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989, v autorstve Alžbety Uhrinovej. Dušan Mikolaj svoj príspevok venuje životnému jubileu Claudeho Baláža. Katarína Mosnáková-Bagľašová sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou slovenských kalendárov vo svete. Autorka Sandra Kralj Vukšić prináša informácie o vzniku, úlohách a aktivitách Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Ďalšia jej informácia je venovaná 25. výročiu krajanského periodika Prameň. Príspevok Zuzany Pavelcovej sa zaoberá rekapituláciou činností Krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2017.

Ročenka Slováci v zahraničí č. 34 je obsahovo veľmi bohatá, kvalitnejšia,  myšlienkovo plná. Záujemcovia si ju môžu objednať cez webovú stránku www.vydavatel.sk.

Zuzana Pavelcová