Vyšlo nové číslo vedeckej ročenky Slováci v zahraničí č. 33

Krajanské múzeum Matice slovenskej počas roku 2016 pripravilo ďalší, v poradí 33. ročník vedeckej ročenky Slováci v zahraničí. Na približne 140 stranách zborník prináša výsledky vedeckých výskumov, recenzie, názory a informácie odborníkov zaoberajúcich sa životom a dielom Slovákov v zahraničí.

Zborník je členený do 4 hlavných kapitol.

Kapitolu Štúdie otvára príspevok Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej, ktorá sa zaoberá detským slovenským folklórom z obce Jánošík vo Vojvodine. Štúdia prináša veľmi vzácne výsledky terénneho výskumu doplneného o výpovede informátorov.

Ďalšou v poradí je práca Patrika Šenkára, ktorá sa orientuje na vzájomné politicko-kultúrno-literárne vzťahy Slovákov a Rumunov v období dualizmu. Autor do tohto kontextu uvádza osobu novinára, „priekopníka priateľstva“ – Gustáva Augustínyho a jeho záslužnú sprostredkovateľskú činnosť v dobovom kultúrnom ovzduší.

Kapitolu uzatvára štúdia Alžbety Uhrinovej, ktorá sa zaoberá možnosťami štúdia slovenského jazyka v dnešnom Maďarsku. V úvode ponúka krátky exkurz do dejín národnostného školstva. Pokračuje prehľadom slovenského školského systému v Maďarsku. Zaoberá sa aj aktuálnymi problémami školstva a možnými prognózami jeho vývoja.

Kapitolu Pramene a materiály zastrešuje príspevok Jána Jančovica. Autor rieši históriu osídľovania Békešskej Čaby a života Slovákov v nej.

V zborníku nájdeme aj tri recenzné príspevky (kapitola Recenzie). Prvá recenzia Claudeho Baláža hodnotí publikáciu Jeana Philippeho Namota. Autor vyjadruje svoje postoje k obsahu knihy Dejiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914 – 1940).

Recenzia autorky Eriky Fajnorovej reflektuje antológiu Patrika Šenkára Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Autorka približuje najmä obsahovú stránku knihy, jej členenie a predmetné zameranie.

Ostatnou recenziou je príspevok Ladislava Lenovského. Hodnotí zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu s názvom Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí. Približuje, aké príspevky zborník prináša najmä po ich obsahovej stránke. Autor si ponecháva priestor aj na vyjadrenie subjektívnych  hodnotení.

Správy a informácie obsahujú príspevok Anny Kováčovej. Opisuje životné osudy hudobného skladateľa, dirigenta a zbormajstra Ondreja Francisciho, ktorý autorka obohacuje neformálnymi informáciami z rozhovorov a spomienok.

Informačný príspevok Jána Vrtielku sa zaoberá pobytom Martina Kukučína v čilskej a argentínskej Patagónii.

Ročenku uzatvára príspevok Zuzany Pavelcovej, ktorá sa zaoberá rekapituláciou činností Krajanského múzea Matice slovenskej počas roku 2016.

Zborník Slováci v zahraničí je pripravený dostať sa do rúk všetkým záujemcom. Zakúpiť si ho môžete na stránke www.vydavtel.sk. Taktiež ponúkame možnosť prispieť do ročenky Slováci v zahraničí č. 34 všetkým záujemcom aj v roku 2017. Pokyny pre autorov nájdete na webovej stránke Matice slovenskej.

Zuzana Pavelcová