Z Martina do celého slovenského sveta

Dobrý deň, milé dámy, vážení páni, ctení krajania z celého sveta, nositelia slovenskosti a šíritelia dobrých myšlienok prostredníctvom slovenského slova. Okrem toho, že tlmočím pozdravy z centra národnej kultúry Slovákov, ktorým je podľa zákona mesto Martin sídlo redakcie, prinášam ich aj za tradičný magazín Slovensko s podtitulom Časopis pre Slovensko a slovenský svet. Hoci odnedávna v novej grafickej podobe, stále predstavujúceho silnú tradíciu a modernú súčasnosť v jednom „balení“. Je viac ako symbolické, že z obálky prvého čísla časopisu s novým dizajnom (jeseň 2016) sa usmieval zlatý olympionik, chodec na dlhé trate, Matej Tóth. Vnútri onoho čísla totiž nájdete rozhovor, v ktorom mi okrem iného povedal: „Sme síce individuálni športovci, ale nepretekáme len za seba. Pre mňa je dres so slovenským znakom obrovská pocta. A kebyže pretekám len za seba, tak by som nikdy nezískal zlatú olympijskú medailu.“ Čo dodať? Azda len toľko, že aj my všetci sme chodcami na dlhé trate, kráčame za jednoznačným cieľom: prežiť životy slušných ľudí a ostať verní Slovensku v najrýdzejšej, priam kryštalickej podobe tohto slova v mnohorakej sociálnej prepojenosti. Ostať verní nášmu životnému priestoru, domovine, vlasti, rodisku predkov a cieľu (aspoň) pravidelných návštev pokračovateľov rodu… Viem, všetko skrátene vyjadrené a naznačené je v každodennom napĺňaní oveľa zložitejšie a komplexnejšie. Všetko potrebuje svoj čas a priestor. Ten publikačný naďalej ponúka magazín SLOVENSKO.

Igor Válek, publicista a spisovateľ, šéfredaktor magazínu

Štvrťročník SLOVENSKO v roku 2018 trochu jubiluje, keďže pokračuje vo vychádzaní – kontinuálne už ako 40. ročník – a je naďalej plnofarebným spoločensko-kultúrnym časopisom (vydávajú ho Matica slovenská a Neografia, a. s.) s podtitulom Časopis pre Slovensko a slovenský svet. V každom čísle na takmer pol stovke strán reflektuje aktuálne dianie na Slovensku a medzi krajanmi na celom svete. Mapuje spolkový život, prináša zaujímavosti z ich života a hľadá otázky na aktuálne odpovede súčasnosti. S podobným zreteľom kolektív renomovaných autorov – novinárov, publicistov aj spisovateľov – prostredníctvom spektra žánrov zväčša umeleckej publicistiky predstavuje zaujímavé zákutia Slovenska, v reportážach a portrétoch prináša príbehy zaujímavých ľudí, v recenziách a voľných hodnoteniach (napr. rozhovormi s osobnosťami) aj erudované pohľady na rôznorodé prejavy kultúrneho života. Opäť na Slovensku a zároveň v krajanskej diaspóre na celom svete…

Magazín venuje veľkú pozornosť krajanom, napríklad aj ich programom počas folklórnych slávností v Detve

Verzálou v rodnom liste magazínu už pri jeho zakladaní, začiatkoch vydávania a zamýšľaných cieľoch bolo (a stále je) chrániť a pripomínať zdravé tradície národa. Aj preto tradícia je jedným z obsahových i formálnych pilierov magazínu. Druhým pilierom je kontinuita, nepretržitosť, spojitosť, súvislosť… Magazín ďalej pokračuje v najlepších plánoch všetkých jeho doterajších redakcií a spolutvorcov, aby čitateľom prinášal pútavé a hodnotné čítanie bez nánosov bulvárnosti a umelej exkluzivity. Tretím slovom, ktoré má kľúčové postavenie smerom k horizontom magazínu, je novinka. Nejde ani tu o nič umelo prevratné, je to ešte silnejšie potvrdenie magazínového obsahu. Napríklad seriálmi na seba tematicky nadväzujúcich článkov presahujúcich z čísla do čísla (a či viacerých čísel). Ešte viac sa presadzuje umelecká publicistika, reportáže a riporty, eseje a analytické celky širšieho rozsahu na troch a viacerých časopiseckých stranách. Mapujúce široké spektrum diania na Slovensku, prinášajúce aktuálne pohľady na historické bohatstvo i prírodne krásy, rozhovory s osobnosťami, príbehy vzácnych ľudí aj zdanlivo všedné témy, ktoré však v sebe nesú atribúty neopakovateľnosti.

Magazín nesie podtitul Časopis pre Slovensko a slovenský svet a obsah každého čísla fakticky napĺňa aj obsah tohto pomenovania. Každé číslo je nielen zrkadlom krajanského života, ale zároveň aj živou pozvánkou na návštevu pre krajanov žijúcich kdekoľvek na svete a zaujímajúcich sa o svoju vlasť a vlasť svojich predkov. Prirodzené a zdravé vlastenectvo je zlatou niťou zväzujúcou gobelín magazínu s čitateľskou komunitou. Naďalej budeme ponúkať široký priestor na prezentáciu krajanského života v čo najširšom spektre jeho živého pulzovania. Vrátime sa k mapovaniu krajanskej tlače i webových stránok, dianiu v krajanských spolkoch, v inštitúciách reprezentujúcich Slovensko v zahraničí na poli ekonomickom, diplomatickom, ale aj kultúrnom…

Šéfredaktor magazínu SLOVENSKO počas vystúpenia na rokovaní ostatnej Stálej konferencie Slovákov žijúcich v zahraničí

Všetko spomenuté podporuje stále sa rozširujúca spolupráca s predmetnými orgánmi štátnej správy a inštitúciami nasmerovanými ku krajanskému životu – pravdaže, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetovým združením Slovákov v zahraničí a Krajanským vysielaním Slovenského rozhlasu RTVS… Posúvajú sa možnosti prezentácie magazínu aj jeho širšia spolupráca tak v printových, ako aj elektronických médiách, nájdete ho na sociálnych sieťach. Zákonite sa ponúka širšia spolupráca s Úradom pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR (a tiež aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), ktorá bola už predmetom viacerých stretnutí s predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom a šéfredaktorom magazínu a prejavuje sa vždy aktuálne aj v každom čísle magazínu. Naskytuje sa však ešte viacero možností ako spoluprácu prehĺbiť, posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň a možno ešte viac ju inštitucionalizovať: – ÚSZŽ by sa mohol na vydávaní magazínu podieľať ako spoluvydavateľ; – po obsahovej stránke by súčasťou magazínu (ktorý má ambíciu zmeniť periodicitu na mesačnú a či dvojmesačnú) mohla byť napr. vkladaná príloha, ktorá by obsahovala aj metodické usmernenia pre krajanov; – po zvýšení nákladu by magazín mohol byť distribuovaný pre krajanov/abonentov (jednotlivcov a či organizácie) diplomatickou poštou prostredníctvom zastupiteľských úradov…

Prvé číslo tradičného magazínu v novom dizajne

Vážení krajania, v predchádzajúcich riadkoch som rád upriamil vašu pozornosť na tradičný i moderný magazín SLOVENSKO – časopis pre Slovensko a slovenský svet. Chápte zároveň moje slová ako úprimnú ponuku na spoluprácu, radi v redakcii prijmeme vaše podnety, námety na portréty zaujímavých ľudí, na reportáže o všednom i nevšednom a či analytickejšie články… Skrátka – magazín SLOVENSKO je stále tu, využite možnosti, ktoré ponúka – z Martina do celého slovenského sveta.

Igor Válek,

šéfredaktor magazínu SLOVENSKO

Foto: Ľudo Pomichal a archív magazínu