Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri

Z mnohých skúseností slovenských vysťahovalcov je nám známe ich silné priľnutie k náboženstvu. Popri spolkoch, ktoré mali zväčša svojpomocný a podporný charakter, si slovenskú identitu udržiavali, formovali a zveľaďovali práve v kostoloch. Kňazi boli totiž dlho jedinou inteligenciou, ktorá popri misionárskej a náboženskej činnosti pracovala na tom, aby sa v emigrantoch udržalo slovenské národné povedomie a reč.

Slovenská komunita v meste New Westminster sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. stor. V roku 1928 tu žilo okolo 300 slovenských prisťahovalcov[1].

Zoznam prvých dobrodincov, ktorí prispeli na zaplatenie pôžičky na kúpu kostola

Popri spolkovej činnosti sa sústreďovali v kostole Ducha Svätého na Queensboro, ktorý si postavili v dvadsiatych rokoch pod vedením rev. Malaytera. Tu sporadicky dochádzali rev. Albert Florián SVD a rev. Fajkus, aby vykonávali duchovné obnovy[2].

V päťdesiatych rokoch, po likvidácii kláštorov na Slovensku, sa situácia zmenila, keď v Kanade začala pôsobiť rehoľa slovenských jezuitov, ktorí si v Galte, provincii Ontario, zriadili stredisko svojho misionárskeho pôsobenia[3].

V roku 1952 začal svoje misijné pôsobenie v Queensboro fr. Ján Žabka SJ. Po ňom, v roku 1953, prišiel fr. Ján Sprušanský SJ, ktorý sa vo svojej pastoračnej práci zameral aj na okolité mestá Vancouveru. Napriek jeho trojročnému úsiliu sa mu slovenskú farnosť nepodarilo založiť[4].

To sa stalo až na prosbu veriacich, predovšetkým členov I. Katolíckej slovenskej jednoty, ktorí požiadali cirkevnú vrchnosť o slovenského kňaza do Vancouveru.

Kostol sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, Britská Kolumbia, vyzeral takto v čase zakúpenia r. 1960. Kostol, fara a hala stáli v tom čase 42 000 $

V apríli roku 1958 získal fr. Viliam Lacko SJ[5] od vancouverského arcibiskupa povolenie k zriadeniu slovenskej rímskokatolíckej farnosti. Spočiatku býval v kolégiu u anglických jezuitov, odkiaľ chodil vykonávať svoju kňazskú službu k Slovákom v New Westminsteri, Cloverdale, Pitt Meadows, Nakusp, Grand Forks a Trail. Takisto slúžil každý mesiac sv. omšu v kostole Ducha Svätého v Queensboro. Tento kostol však časom už nestihol pojať všetkých veriacich[6].

Zakladateľ farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri otec Viliam Lacko SJ, ktorý sedí za bubnom, bol nielen duchovným pastierom…

To bol hlavný dôvod, prečo sa slovenskí veriaci dňa 10. apríla 1960 rozhodli kúpiť kostol sv. Michala v New Westminsteri, ktorý potom upravili a zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi. Prvá sv. omša sa tam konala 13. apríla 1960 na Zelený štvrtok[7].

Bohoslužobný priestor však slúžil nielen slovenským veriacim rímskokatolíckeho obradu. Aj slovenskí gréckokatolíci tu slávili svoju liturgiu spolu s ukrajinskými veriacimi. Takisto aj českí katolíci mávali v tomto kostole sv. omše vo svojom jazyku[8].

Dvojnásobné „objatie“ kostola farníkmi slovenskej farnosti pri príchode nášho terajšieho duchovného otca Juraja Kopanického roku 2002

S kostolom bola zakúpená aj hala, kde sa hrávali divadlá, oslavovali národné sviatky, konali svätomikulášske nádielky pre deti, svadby, krstiny a zábavy[9]. V septembri 1970 sa pri fare zorganizovala slovenská škola a slovenská knižnica[10]. Spoločenský a farský život tunajších Slovákov sa tak zjednotil a zdynamizoval.

Novovzniknutá farnosť sa postupom času stala základňou misionárskej činnosti slovenských jezuitov v Britskej Kolumbii a priľahlých oblastí západnej Kanady a tiež aj strediskom spoločenského a národnokultúrneho života tamojších Slovákov[11].

Mária Vrabčeková

 

Článok bol pôvodne publikovaný v 2. čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, pozri www.slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk

[1]  Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: KIRSCHBAUM, J.M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 147.

 

[2]  LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.

 

[3]  BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: JAVORKA, J.: Slovenskí jezuiti na farách v Kanade. In: Slovenskí jezuiti v Kanade. 1975, s. 24.

 

[4]  BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: KADLEC, J.: Britská Kolumbia. Pamätnica slovenských jezuitov v Kanade 1952 – 1977. Cambridge 1977. s. 24.

 

[5]  Viliam Lacko SJ.: Narodil sa 28. februára 1920 v Čachticiach. Po skončení stredoškolských štúdií vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku 20. júla 1937. Filozofické štúdiá absolvoval v Záhrebe a v Košiciach. Teológiu študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde bol vysvätený za kňaza 15. júla 1948. Po skončení štúdií v rokoch 1950 – 53 bol duchovným v utečeneckom tábore vo Valke pri Norimbergu. V decembri 1953 prišiel do Kanady. Najprv bol organizátorom misijných prác slovenských jezuitov a v rokoch 1960 – 69 bol duchovným slovenskej farnosti v New Wetminsteri, B.C. Okrem toho počas 13 rokov bol aj duchovným v nemocnici pre mentálne choroby. Od roku 1974 bol farárom vo Windsore, Ont. V roku 1981 sa vrátil do New Westminsteru, kde bol duchovným otcom až do jesene 1992, keď ho jeho chatrné zdravie prinútilo odísť na zaslúžený odpočinok. Svoj život dožil v Misijnom dome v Cambridge, Ont., kde i zomrel.

 

[6]  LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.

 

[7]  tamže

 

[8]  LACKO, V.: Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.

 

[9]  Zo zápiskov Marty Stykovej.

 

[10]  LACKO, V.: Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.

 

[11]  BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.

 

Tento záznam bol publikovaný v Kanada a označený . Uložiť odkaz do záložiek.