Činnosť Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Z histórie MC UMB

20. 11. 1992 prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., vtedy prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, predložil Ministerstvu školstva a vedy Slovenskej republiky Návrh koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v sociétach zahraničných Slovákov. Podstatou návrhu bol aj návrh na vytvorenie pracoviska venujúceho sa vzdelávaniu učiteľov škôl slovenskej komunity v zahraničí – Metodického centra pre krajanov. Centrum malo pracovať práve v Banskej Bystrici aj z dôvodu, že Univerzita Mateja Bela je zasadená do čisto slovenského prostredia.

Podľa spomínaného návrhu Metodické centrum malo realizovať kurzy pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ako aj kurzy odborných predmetov, oboje pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí. Ako uvádza vtedajšia riaditeľka centra Mgr. Anita Murgašová: krstnými rodičmi MC UMB boli Katedra slovenského jazyka a literatúry vtedajšej fakulty humanitných a prírodných vied UMB pod vedením prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. V prvých rokoch činnosti MC UMB realizovalo kurzy pre učiteľov, novinárov, kultúrnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov slovenských samospráv. Následne, v súvislosti s potrebou v domovských krajinách, centrum realizovalo kurzy s certifikátmi pre pedagógov o ich spôsobilosti vzdelávať v domovských krajinách v slovenskom jazyku.

V roku 2005 sa MC UMB stalo súčasťou novovytvoreného pracoviska – Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB. Od roku 2008 na základe poverenia Ministerstvom školstva Slovenskej republiky začalo MC UMB organizačne zabezpečovať aj školy v prírode pre žiakov slovenských škôl v zahraničí. Približne v tom istom období však vzdelávacie kurzy pre pedagógov – tiež na základe rozhodnutia Ministerstva školstva – prevzalo bratislavské pracovisko na Univerzite Komenského. Od roku 2015, po zrušení Centra pre celoživotné vzdelávanie ako organizačnej jednotky, pracuje MC UMB v priamom riadení prorektora UMB pre zahraničnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.

Počas súťaže sa vytvárajú krásne priateľstvá

Práca Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčasnosti

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojom základnom nastavení organizuje letné vzdelávacie pobyty pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Základným modulom je škola v prírode, na ktorú každoročne v troch turnusoch prichádza po 40 žiakov zo šiestich krajín – a to z tých, s ktorými má Slovenská republika podpísané medzivládne dohody – teda z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Špecifickými vzdelávacími aktivitami potom sú špecializované školy v prírode – každoročne centrum organizuje detskú krajanskú univerzitu, na ktorú väčšinou prichádzajú víťazi súťaží z jednotlivých krajín. Z ďalších špecializovaných aktivít sú medzi krajanmi najobľúbenejšie letná škola bábkového divadla a letná škola ľudového tanca – ale organizovali sme aj letnú školu ľudovej hudby, ľudových remesiel – a z iných oblastí letné športové tábory či letný tábor mladých informatikov. Veľkú obľubu a každoročné konanie zaznamenáva aj škola v prírode zameraná na zimné športy. Pôvodnú súťaž detí vo výtvarnej výchove sme zmenili na súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme – súťažné práce zasielajú účastníci elektronicky, víťazi tejto súťaže sa zúčastňujú pobytu, na ktorom si nielen prevezmú ceny, ale aj absolvujú špecializované workshopy. Každoročne špecifikáciu skutočne realizovaných aktivít určuje Poverovací list Ministerstva školstva.

Na základe pozitívnych ohlasov od účastníkov našich aktivít od roku 2015 organizačne zabezpečujeme aj letné tábory Krajanského leta v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Činnosť MC UMB zahŕňa aj aktivity s banskobystrickými rodákmi a študentmi z krajanského prostredia.

Základné princípy tvorby aktivít Metodického centra UMB:

– MC UMB od roku 2011 realizuje aktivity v spolupráci s mladými pedagógmi – absolventmi aj doktorandmi jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela. V pozíciách lektorov oslovujeme aj študentov UMB – a to tých, ktorí majú skúsenosti s detskými tábormi, vedenými s využitím princípov skautingu a iných interaktívnych foriem.

– Odbornými garantmi jednotlivých podujatí sú odborníci z prostredia UMB, aj externí odborníci – hlavným predpokladom pre spoluprácu je ich skúsenosť pri práci s deťmi.

– Všetky aktivity organizačne zabezpečujú celodenný organizovaný program – dopoludnia vzdelávanie, popoludní až do večera animácie a súťaže v družstvách s cieľom prirodzenej komunikácie v slovenskom jazyku

– Súčasťou podujatí sú poznávacie výlety do múzeí, jaskýň, historických miest, na hrady, čím napĺňame požiadavku vzdelávania zaujímavou formou – podľa finančných možností rozpočtu jednotlivých aktivít

– V porovnaní s ponukou letných táborov určených pre deti zo Slovenska letné vzdelávacie tábory organizované MC UMB sú podstatne viac zamerané na hravé formy poznávania, na využívanie slovenského jazyka – a podľa zadania z ministerstva aj na vzdelávanie v rôznych odboroch.

Ideme k soche Juraja Jánošíka v Terchovej

Koncepcia rozvoja Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na obdobie 2017 – 2018

V závere roku 2016 bola rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., schválená Koncepcia rozvoja Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na obdobie 2017 – 2018. Gestorkou Koncepcie je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB. Podľa tejto Koncepcie:

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pracoviskom Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Organizačne zabezpečuje činnosti v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na základe zmluvného vzťahu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, na základe aktuálnych požiadaviek MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a krajanského prostredia a prostredníctvom samostatných projektov. Jeho činnosť sa odvíja v súlade s víziou UMB a jej cieľmi v oblasti internacionalizácie.

Poslanie a činnosť MC UMB charakterizuje Koncepcia takto: organizačne zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre žiakov a pedagógov škôl a vzdelávacích centier s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí na základe požiadavky MŠVVaŠ SR, organizačne zabezpečuje ďalšie aktivity vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského charakteru pre Slovákov žijúcich v zahraničí podľa požiadavky domácich a zahraničných organizácií a subjektov. Metodicky vzdeláva: žiakov a študentov škôl a vzdelávacích centier s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, pedagogických zamestnancov krajanských škôl, vzdelávacích centier a záujmových krúžkov, ďalšie cieľové skupiny z krajanského aj domáceho prostredia (napr. pracovníkov kultúrnych inštitúcií z krajanského prostredia a i.).

Z ďalších noviniek Koncepcie rozvoja MC UMB na roky 2017 – 2018 vyberáme:

– Činnosť MC UMB sa rozširuje o aktivity zacielené najmä na študentov stredných škôl, o didaktické kurzy pre pedagógov, ako aj o jazykové kurzy slovenského jazyka.

– MC UMB bude spolupracovať s trojicou odborných garantov, po jednom pre každú kľúčovú oblasť vzdelávania (slovenský jazyk, história/etnografia, pedagogika). Odborným garantom je pedagogický pracovník UMB s minimálnou kvalifikáciou PhD.

– Odborní garanti sa podieľajú na tvorbe obsahovej náplne aktivít MC UMB pripomienkovaním vzdelávacích aktivít, ktoré predkladá programový manažér MC UMB a poskytovaním súčinnosti manažérovi MC UMB pri tvorbe týchto návrhov. Po ukončení aktivít vyhodnocujú ich odbornú úroveň.

– Realizáciu vzdelávacích aktivít MC UMB zabezpečujú lektori MC UMB. Lektormi MC UMB sú pedagogickí pracovníci a doktorandi UMB, ako aj externí spolupracovníci.

Pochopili sme aj princíp modrotlače

Aktivity MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017 úspešne realizovalo spolu 14 vzdelávacích aktivít pre mladých krajanov. Na trinástich aktivitách na Slovensku a jednej ďalšej na výjazde v Rumunsku sme vzdelávali  spolu viac ako 600 mladých krajanov. Viaceré z aktivít prebiehali aj paralelne, čo bolo možné organizačne zabezpečiť jedine vďaka výbornej spolupráci s našimi skúsenými a nadšenými mladými spolupracovníkmi – pedagógmi, lektormi a gestormi realizácie, ktorí sú doktorandmi či študentmi UMB – aj vďaka spolupráci odborníkov z jednotlivých katedier UMB.

Podľa ohlasov našich krajanov z minulých rokov interaktívne formy realizácie našich aktivít s využitím najmodernejších didaktických metód sú tým vzácnym prvkom, ktoré v krajanskom prostredí šíria dobré meno MC UMB.  Odborné podklady od jednotlivých garantov realizujeme s účastníkmi interaktívnou a hravou formou – a opakovaná skúsenosť hovorí, že pri vedomostných olympiádach v prírode sa účastníci naučia viac, ako sediac za lavicami. Záujem o týmto spôsobom organizované vzdelávacie aktivity stále rastie, čo dokazuje aj ich tohtoročné obsadenie v takmer plnej kapacite.

Z obsahových noviniek v roku 2017 spomeniem dva jazykové kurzy. Kurz slovenského jazyka a kultúry pod názvom Sme v slovenčine doma bol v odbornej garancii Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Zúčastnilo sa ho 20 stredoškolákov. Kurz slovenského jazyka a kultúry pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky bol určený pre mladých krajanov z prostredia západnej Európy a zámoria a vznikol na vyslovené vyžiadanie organizátorky z Mníchova. Účastníkov oboch aktivít osobne prijal aj rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Okrem spomínaného jazykového kurzu sme v roku 2017 organizovali po prvýkrát pre stredoškolákov aj Letnú školu mladých vedcov. Prebiehala paralelne s každoročnou Detskou krajanskou univerzitou a účastníci oboch aktivít mohli absolvovať vedecké bádania na pôde viacerých katedier UMB: slovenského jazyka, geografie, cestovného ruchu či histórie.

Najväčší záujem sme aj v roku 2017 – rovnako ako v minulosti – zaznamenali o našu Letnú školu mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO na Slovensku. Ak v roku 2016 účastníci skúmali lokality UNESCO v severných oblastiach Slovenska – Spišský hrad a Levoču, jaskyne, Vlkolínec či v Terchovej na slávnostiach poznávali terchovskú muziku, v roku 2017 sme sa presunuli do Banskej Bystrice a účastníci prebádali najstaršiu lokalitu UNESCO – Banskú Štiavnicu, novovyhlásenú Biosférickú rezerváciu Poľana, či fujaru, ktorá je zapísaná do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Pre lepšiu predstavu, ako vyzerá leto Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, uvádzam prehľad našich aktivít v roku 2017:

 1. –16. 3. 2017 Škola v prírode so zameraním na zimné športy – Sneh a voda, Donovaly
 2. – 26. 5. 2017 Výjazdová škola v prírode v Rumunsku, oblasť Bihor
 3. – 28. 5. 2017 Výjazdový didaktický kurz, Birmingham, pracovníci PdF UMB
 4. – 16. 6. 2017 Pobyt víťazov súťaže v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorbe, UMB
 5. – 26. 6. 2017 Ozdravný pobyt pre deti z Ukrajiny, Tatranská Lomnica
 6. 6. – 2. 7. 2017 Škola v prírode pre Slovákov z Chorvátska a Poľska, Hronec
 7. – 9. 7. 2017 Detská krajanská univerzita, UMB
 8. – 9. 7. 2017 Letný tábor mladých vedcov – pre stredoškolákov, UMB
 9. – 16. 7. 2017 Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO, UMB
 10. – 29. 7. 2017 Letný tábor pre deti z Maďarska – Tatranské leto, Nová Lesná
 11. – 13. 8. 2017 Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a zo Srbska, Osrblie
 12. – 11. 8. 2017 Letná školička tradičnej kultúry – pre deti banskobystrických rodáčok, denný tábor
 13. – 20. 8. 2017 Letný kurz slovenského jazyka a kultúry Učíme sa o Slovensku po slovensky, UMB
 14. – 30. 8. 2017 Letný kurz slovenského jazyka a kultúry Sme v slovenčine doma – pre stredoškolákov, UMB
 15. – 29. 8. 2017 Škola v prírode pre Slovákov z Rumunska a Ukrajiny, Osrblie

Hlavné úlohy MC UMB na rok 2017 formulované v Koncepcii jeho rozvoja na roky 2017 – 2018, ktorými boli: uskutočniť 2 vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl z krajanského prostredia, uskutočniť 1 didaktický kurz pre pedagógov z krajanského prostredia a uskutočniť letnú školu slovenského jazyka a kultúry – boli všetky splnené.

V Jánošíkových tiesňavách

Aktivity MC UMB v prostredí rodákov z Banskej Bystrice a krajanských študentov

V roku 2013 bol súkromným hosťom Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici rodák, ktorý žije desaťročia v Nemecku a je jedným z významných osobností slovenského zahraničného sveta. Pán Klimo je predsedom Svetovej únie Slovákov a jeho dlhoročným zámerom bola aj príprava stretnutia banskobystrických rodákov na pôde Banskej Bystrice – a to v oficiálnej forme podporovanej mestom Banská Bystrica. Na základe dlhoročnej spolupráce MC UMB s mestom sme iniciovali oficiálne stretnutia, ktorých výsledkom bol 1. ročník stretnutia banskobystrických rodákov v čase Radvanského jarmoku v roku 2014. Rodáci boli oficiálnymi hosťami, vystúpili na slávnostnom zasadaní Mestského zastupiteľstva a boli na oficiálnom obede s primátorom mesta. Mesto zároveň zabezpečilo poznávací výlet do významných lokalít v okolí Banskej Bystrice. Podobný scenár stretnutia rodákov sa zopakoval aj v roku 2015, následne bola dohodnutá periodicta oficiálnych stretnutí v každom druhom roku. MC UMB sa na stretnutiach podieľa ako spoluorganizátor.

Jedným z cieľov UMB je aj vytvorenie vhodných študijných podmienok pre študentov z krajanského prostredia. Niektorí zo študentov využívajú aj činnosť Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, kde pôsobia ako tanečníci či muzikanti. Už v roku 2015 práve na pôde súboru Mladosť vznikla prezentácia obradového odevu nevesty zo Selenče, ktorá bola zároveň príležitosťou pre širšiu prezentáciu Slovákov z Dolnej zeme medzi študentami UMB. Významný je aj počin choreografa súboru Mgr. art. Martina Urbana, PhD., ktorý v roku 2017 zaradil do repertoáru súboru Mladosť aj choreografie z prostredia dolnozemských Slovákov. Dievčenské chorovody Ilečke z Jánošíka je prvá choreografia na Slovensku, ktorá predstavuje pôvodný, originálny folklór našich Slovákov žijúcich v zahraničí. Významnou skutočnosťou je aj fakt, že pred pár dňami choreografia zvíťazila na krajskej súťaži folklórnych súborov a postúpila na celoslovenskú súťažnú prehliadku. Ilečke tak predstavia dolnozemský folklór širokému prostrediu slovenských folkloristov.

Práve v súčasnom období rozširujeme činnosť MC UMB zameranú na študentov z krajanského prostredia – a to nielen študentov UMB, ale aj ostatných krajanov na školách či pracoviskách v Banskej Bystrici. Na základe ponuky samotných študentov UMB z krajanského prostredia vytvárame systém, ktorý umožní kontaktovanie sa študentov navzájom tak, aby si krajanskí študenti vedeli vytvoriť priateľstvá a formy spolupráce, ktoré im pomôžu pri ich pobyte na Slovensku, či pri ich hľadaní svojej životnej cesty počas pobytu na Slovensku. Ďalší pripravovaný projekt by mal pomôcť prirodzeným, neštudijným spôsobom nahrádzať nespisovné výrazy prinesené z domovských krajín výrazmi spisovnej slovenčiny.

Aktivity MC UMB v oblasti výskumu tradičnej kultúry

Ako etnologička s dlhoročnou praxou v múzejníctve aj folklórnom hnutí na Slovensku osobne inklinujem aj k tejto odbornej téme – a preto v čase po zvládnutí všetkých organizačných a manažérskych úloh  realizujem aj výskumy v oblasti tradičnej kultúry v prostredí Slovákov z Dolnej zeme. Uvediem len stručne tie z výskumov a činností, ktoré som na pôde MC UMB už realizovala:

– V rokoch 2012 – 2014 som na základe odbornej spolupráce s etnochoreológom PhDr. Stanislavom Dúžekom, CSc. – a na základe úspešných projektov dotačného systému ÚSŽZ – realizovala Výskum slovenských ľudových tancov z Banátu, Báčky a Sriemu v archívoch na Slovensku. Podstatou výskumu bola snaha o identifikáciu archívnych materiálov z výskumov, ktoré boli realizované v krajanskom prostredí odborníkmi zo Slovenska – ale ostali archivované na Slovensku. Aj keď jeden z dôležitých cieľov – získanie zvukových a obrazových materiálov z archívov SAV – sa vzhľadom na prísnu slovenskú legislatívu nepodarilo zrealizovať, napriek tomu vznikol sumár všetkých ostatných archívnych materiálov, ktoré sme v rámci projektu digitalizovali, odborne spracovali, vytvorili Metodické DVD – a toto DVD sme prezentovali v prostredí krajanských spolkov v Kovačici  v lete roku 2014. Záujemcovia tak môžu siahnuť po kvalitnom odbornom materiáli, ktorý obsahuje aj odborné rady renomovaného odborníka, PhDr. Stanislava Dúžeka, PhD.

– Na základe poznania materiálov z uvedeného výskumu som následne mohla realizovať výjazdové školy ľudového tanca. V roku 2014 v obci Zokov Gaj v Chorvátsku sme mladých Slovákov učili tie piesne, ktoré sme predtým vyskúmali u ich starých rodičov. Poznanie pôvodného folklóru obce Zokov Gaj, ktorý spája pôvodné kysucké melódie s balkánskymi trilkami, boli aj pre mňa osobne významným krokom pre pochopenie jedinečnosti slovenských zvykov v inoetnickom prostredí. V roku 2016 som realizovala výjazdovú školu tanca aj v Kovačici a Padine v Srbsku. Práve táto druhá výjazdová škola tanca bola výnimočná aj tým, že sme v spolupráci s Univerzitným folklórnym súborom Mladosť pri UMB v Banskej Bystrici realizovali aj „hudobnú a tanečnú archeológiu“: siahli sme po útlej brožúrke z 50. rokov 20. storočia, v ktorej srbská choreografka slovne popísala tance v slovenských osadách. Muzika súboru Mladosť nahrala z notového zápisu zaznamenané melódie – a v spolupráci s choreografom Željkom Suchánkom sme naučili mládež z Kovačice tancovať tie strofické tance, ktoré v 50. rokoch 20. storočia v Kovačici boli, ale na začiatku 21. storočia si ich už nepamätali ani najstarší súčasníci. Jednoduchšie detské strofické tance, ktoré som naučila mladšie vekové kategórie, a ktoré pani učiteľky zakomponovali do svojich nových choreografií, zaznamenali úspech aj v srbských súťažiach detských súborov, kde staré záznamy identifikovali srbskí choreografi. Ostáva už len veriť, že aj vzácnu verziu tanca Zagajduj gajdoš zaradí Željko Suchánek do niektorej z jeho choreografií mládežníckeho súboru v Kovačici.

– Na základe práce s malými tanečníkmi vo veku 3 – 5 rokov počas dvoch ročníkov Letnej školičky tradičnej kultúry pre banskobystrické rodáčky vznikla aj ďalšia spolupráca: ešte do konca roku 2017 vycestujem na výjazdovú školu tanca ku Slovákom v Birminghame, kde nastavíme činnosť vznikajúceho detského súboru. Podobnú cestu plánujeme aj na rok 2018 do slovenskej materskej škôlky Margarétka v Paríži.

– V roku 2013 som v prostredí pedagógov slovenských základných škôl v zahraničí realizovala dotazníkový prieskum zameraný na identifikáciu vzdelávacích potrieb tak, ako ich v praxi identifikujú samotní pedagógovia. Výsledky prieskumu som zakomponovala do ponuky vzdelávacích podujatí MC UMB.

– V roku 2016 som realizovala návratný výskum na tému národného povedomia u detí z krajanských prostredí. Realizácia výskumu vznikla na základe skutočnosti, že som v roku 2015 dostala k dispozícii materiál od pani profesorky PhDr. Marty Botíkovej, CSc. – významnej slovenskej etnologičky, dlhoročnej vedúcej Katedry etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa okrem mnohých iných tém venuje aj etnickej problematike a etnickým minoritám. Pani profesorka mi dala k dispozícii výsledky jej výskumu etnickej príslušnosti, ktorý realizovala v roku 1986 na 60-tich respondentoch – účastníkoch vtedajších táborov pre mladých krajanov. Preštudovanie poskytnutých výsledkov výskumu ma viedlo k vytvoreniu podobného výskumného dotazníka – s cieľom realizácie návratného výskumu po 30. rokoch. Pani profesorka s mojím návrhom súhlasila a povolila aj mnou navrhnutý dotazník pre rok 2016. V roku 2016 som výskum realizovala na 287-ich respondentoch. Vyplnené dotazníky podali celkom presnú – a podľa jednotlivých krajín špecifickú – informáciu o aktuálnom stave využívania slovenského jazyka a slovenských tradícií v školách aj v rodinách v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, na Ukrajine a vo Veľkej Británii. O výsledkoch výskumu som informovala na Stálej konferencii v roku 2016, príspevok s presnými výsledkami pre jednotlivé témy aj krajiny je publikovaný v zborníku zo Stálej konferencie, ktorý vydal ÚSŽZ.

– Takmer každoročne som v prostredí krajanov na Dolnej zemi realizovala aj časť svojich etnologických výskumov: výskum slovenskej ľudovej hudby u primáša Tomáša Brezinu vo Vojlovici, výskum divadelných prvkov v ľudových zvykoch Slovákov v Padine a Kovačici. Výsledky týchto výskumov som prezentovala na viacerých konferenciách v Nadlaku.

– Každoročne spolupracujem aj s organizátormi aktivít v krajanskom prostredí formou odbornej spolupráce pri príprave projektov zahraničných subjektov pre aktivity, ktorých akoukoľvek časťou je výskum či prezentácia tradičnej kultúry.

Záver

Aktivity Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú z hľadiska obsahovej stránky pozitívne hodnotené zo strany ich prijímateľov – Slovákov žijúcich v zahraničí. Sú často jediným možným spôsobom kontaktu krajanov so Slovenskom ako  krajinou svojho pôvodu. Mnohí mladí Slováci prichádzajú na Slovensko po prvýkrát práve na aktivity Metodického centra – a tie sa tak stávajú ich úvodnou možnosťou spoznať Slovensko. Nie je výnimkou, že práve na základe prvých pozitívnych zážitkov sa Slováci žijúci v zahraničí rozhodnú prísť študovať na Slovensko – pre študentov UMB z krajanského prostredia ponúka Metodické centrum svoju pomoc predovšetkým v prvom roku ich štúdia na Slovensku, ale aj pri všetkých  potrebách študentov – Slovákov žijúcich v zahraničí.

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá všetky možnosti čím účinnejšej a adresnejšej spolupráce s organizáciami aj osobami z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Práve etnologické vzdelanie pomáha pochopiť rôznorodosť prostredí, a teda aj potrieb Slovákov žijúcich v rôznych krajinách. Najbližším cieľom MC UMB je rozšírenie našej spolupráce aj smerom k ďalším krajinám Európy – a smerom k doposiaľ neosloveným subjektom.

Pripravované návrhy na možnosti rozšírenia našej činnosti budú závisieť od mnohých faktorov, z ktorých ten najdôležitejší bude finančný. Urobíme však všetko pre to, aby sme dokázali aj skutočne zrealizovať čím väčšiu časť našich plánov, ktoré radi doplníme aj o Vaše plány. Budeme vďační za všetky Vaše návrhy a postrehy, pretože naším cieľom je pracovať pre Vás.

Zuzana Drugová

zuzana.drugova@umb.sk