Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Slovenský národ je roztratený po celom svete a jeho významná časť žije mimo územia materského štátu. Hoci je tomu tak dlhodobo, predsa my zahraniční Slováci máme pocit, že o slovenských komunitách žijúcich v zahraničí sa vie pomerne málo práve v materskej krajine. Je pravda, že v poslednom štvrťstoročí boli začlenené do učiva základných a stredných škôl veľmi stručné poznatky o existencii a živote Slovákov na Dolnej zemi, či v zámorí (učivo dejepisu) a taktiež v rámci slovenskej literatúry na stredných školách je téma, ktorá sa venuje slovenskej literatúre tvorenej mimo hraníc Slovenskej republiky. Stále sa nám to však zdá byť len marginálne zastúpenie, ktoré do značnej miery aj vysvetľuje všeobecnú neznalosť väčšiny obyvateľstva Slovenska o existencii slovenských komunít v zahraničí. A aj u tých, ktorí nejakú-tú informáciu majú, ide skôr len o nejasné a veľmi skreslené predstavy.

Hoci toto prázdno sa snažia do určitej miery vyplniť rôzne odborné publikácie z oblasti dejín literatúry, histórie, etnológie, kulturológie, predsa veľmi často u ľudí nejestvuje ani len tá základná informovanosť k danej téme.

Pri analýze skutkového stavu sa nám už dlhšie obdobie (najmenej 12 – 15 rokov) ukazuje, že vari najvhodnejšou formou kompenzácie informovanosti obyvateľov Slovenskej republiky o Slovákoch žijúcich v zahraničí by mohol byť samostatný predmet, ktorý by bol zaradený medzi vyučovacie predmety na verejných školách v Slovenskej republike. Napriek úsiliu zástupcov Slovákov žijúcich v zahraničí táto snaha akosi dlho nepadala na úrodnú pôdu, aj keď bola neraz rozoberaná na odborných fórach, na stálych konferenciách a pod.

V apríli 2016 sa nám podarilo opakovane dostať medzi závery z pracovného zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie, sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj konkrétny bod venovaný potrebe zavedenia voliteľného predmetu venovaného reáliám a životu Slovákov žijúcich v zahraničí pre stredné školy v Slovenskej republike. Na základe tohto záveru bol vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí oslovený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby poveril kompetentné inštitúcie (Štátny pedagogický ústav) konať v tejto veci. Túto problematiku sa nám podarilo presadiť aj do záverov zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Taktiež pri rôznych oficiálnych rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky sme sa ako zástupcovia dolnozemských Slovákov, ale aj Svetového združenia Slovákov v zahraničí zasadzovali o konkretizáciu tejto požiadavky (napr. rokovanie s predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomírom Petrákom, s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom a pod.).

Výsledky nášho úsilia a rokovaní sa zhmotnili do iniciatívy riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu (ďalej SPU), ktorý v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vytvoril Odbornú komisiu ŠPÚ na vypracovanie kurikulárnych dokumentov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zakladajúce zasadnutie komisie, ktorú riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., zvolal, sa konalo na pôde tejto inštitúcie 3. mája 2017. Po prebraní menovacích dekrétov, ktoré pán riaditeľ Hajduk odovzdal jednotlivým členom komisie, nasledovala pracovná časť zasadnutia. Členovia Odbornej komisie ŠPÚ pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí sa na svojom prvom zasadaní dohodli na jeho obsahu a štruktúre. Voliteľný predmet bude obsahovať tri oblasti – dejiny, kultúru a súčasnosť Slovákov vo svete. Voliteľný predmet s pracovným názvom Slováci vo svete bude mať dvojhodinovú časovú dotáciu týždenne (66 vyučovacích hodín ročne) a bude ponúkaný všetkým stredným školám na území Slovenskej republiky. Na obsahových a výkonových štandardoch predmetu, ako aj na podobe príslušných učebných a didaktických pomôcok budú pracovať odborníci z akademickej a pedagogickej obce zo Slovenska, Srbska, Maďarska a Rumunska, ktorí sú vedecky profilovaní aj na problematiku dejín a kultúry Slovákov vo svete.

Prítomní členovia Odbornej komisie ŠPÚ pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí za predsedu zvolili odborníka s dolnozemskými koreňmi doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD., z Katedry estetiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ktorý je aj predsedom redakčnej rady nášho časopisu). Členovia komisie budú na kurikulárnych materiáloch pracovať v troch podskupinách. Podskupinu pre dejiny bude viesť PhDr. Samuel Jovankovič (historik a dlhoročný pracovník ŠPÚ) a jej členmi sú prof. Dr. Samuel Čelovský (historik zo Srbska), prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), a doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Podskupina pre kultúru bude koordinovaná prof. PhDr. Ladislavom Lenovským, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave), ktorý bude pracovať spolu s doc. PhDr. Michalom Babiakom, PhD., a prof. PhDr. Jánom Botíkom, DrSc. (emeritný profesor etnológie zo Slovenska). Podskupina pre súčasnosť bude pracovať pod vedením Mgr. Pavla Hlásnika z Rumunska (podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí) a jej členkami sú Mgr. Edita Pečeňová z Maďarska (riaditeľka Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe), PhDr. Vilma Prívarová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a PaedDr. Svetlana Zolňanová zo Srbska (koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny).

Očakávame, že základné kontúry predmetu budú vypracované v priebehu roka 2017, aby boli predložené na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a aby následne mohol byť predmet Slováci vo svete zakomponovaný do skupiny voliteľných predmetov pre stredné školy v Slovenskej republike.

Pavel Hlásnik