Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 21. septembra 2016 rozhodla o vytvorení Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (RVKO). Ide o stály poradný a koordinačný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a konzultačno-poradný orgán na strategické usmerňovanie činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na dosiahnutie synergického riešenia krajanskej agendy s vecne príslušnými ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky.

Úvodné zasadnutie RVKO sa konalo 30. novembra 2016 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Otvoril ho predseda rady, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Zúčastnili sa na ňom členovia rady: Lukáš Parízek, podpredseda rady a štátny tajomník MZV a EZ SR, Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Rudolf  Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dana Meager, štátna tajomníčka Ministerstva financií Slovenskej republiky, v zastúpení štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ivana Sečíka generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce Gabriela Madrová, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, a Peter Prochácka, tajomník rady a podpredseda ÚSŽZ. Medzitým minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky navrhol do tejto funkcie štátnu tajomníčku Oľgu Nachtmannovú, do ktorej agendy spadajú aj krajanské záležitosti, a tak v rade nahradila P. Krajňáka.

Z prvej porady, ktorú viedol Miroslav Lajčák, jej predseda

Na inauguračnom zasadnutí jej predseda uviedol, že od členov rady očakáva aktívny politický a kreatívny a nie byrokratický prístup ku krajanským otázkam, ktorých prostredie sa výrazne zmenilo: „Krajanské komunity vo svete sa menia demograficky, oslabujú sa tie tradičné, politiku je potrebné nastaviť tak, aby sme čo najviac dokázali využiť pridanú hodnotu a potenciál mnohých mladých ľudí v produktívnom veku zo zahraničia,“ zdôraznil. V tomto kontexte poukázal na každoročné oceňovanie úspešných Slovákov cenou „Vyslanec dobrej vôle“ z iniciatívy MZV a EZ SR. Predseda ÚSŽZ Ján Varšo vo svojom príhovore upriamil pozornosť na alarmujúcu situáciu v slovenských krajanských komunitách vo svete, keď v dôsledku globalizácie a moderných informačných technológií dochádza k prirodzenej asimilácii: „V rámci rezortov je potrebné vykonať diagnózu existujúceho stavu a nájsť účinný spôsob ako revitalizovať – v zložitej situácii súčasného hektického života – udržiavanie, prezentovanie a rozvíjanie slovenského jazyka, tradícií a umenia vo svete,“ konštatoval. Aj ostatní členovia rady vyjadrili podporu naplňovaniu jej cieľov, keď budú mapovať exitujúci stav krajanskej problematiky vo svojich rezortoch a vo vzájomnej súčinnosti s ÚSŽZ vytýčia prioritné úlohy v súlade s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Členovia Rady vlády SR pre krajanské otázky

Druhé rokovanie RVKO sa uskutočnilo 26. apríla 2017 na MZV a EZ SR pod vedením jej podpredsedu, štátneho tajomníka MZV a EZ SR Lukáša Parízka. Ťažiskové otázky tvorili stav v oblasti vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, dotačný systém ÚSŽZ a plány hlavných krajanských podujatí. Členovia rady zobrali na vedomie narastajúci záujem o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí v minulých rokoch, keď ÚSŽZ ich vydal v roku 2016 ich bolo 2207 (najviac do Srbska a na Ukrajinu), čo je takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2015. V rámci dotačného systému bolo na rok 2017 predložených 810 žiadostí na podporu krajanských aktivít vo výške 3,5 milióna eur, z ktorých čiastočne alebo úplne podporil ÚSŽZ 461 žiadostí z 30 štátov v oblasti vzdelávania, duchovnej a svetskej kultúry, informovanosti a médií v sume 900 000 eur. L. Parízek v tejto súvislosti konštatoval, že „Slováci v zahraničí dostali o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity a trend navyšovania bude v ďalších rokoch pokračovať“. Členovia rady sa zhodli na potrebe vzájomnej koordinácie účasti na krajanských podujatiach, ktoré predložil ÚSŽZ: „Práve účasťou najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky na nich deklarujeme úprimný záujem o našich krajanov a ich kultúrno-spoločenský život,“ pripomenul štátny tajomník L. Parízek.

Podľa štatútu rady sa táto schádza najmenej dva razy za kalendárny rok, alebo podľa potreby, a nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v štvrtom kvartáli tohto roku.

Milina Sklabinská