Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia začínajú pomerne intenzívne fungovať pri miestnych knižniciach literárne krúžky. Boli často poplatné dobe a neraz zanikli. Pri Mestskej knižnici v Nadlaku sa však v r. 1976 zrodil trocha iný literárny krúžok, pretože sa tu stretávali nadšenci literatúry, ktorí hovorili o slovenskom a rumunskom literárnom fenoméne, ale súčasne aj rozoberali vlastnú tvorbu, pretože väčšina účastníkov týchto stretnutí aj tvorila. Tento krúžok neskôr dostal meno Literárny krúžok Ivana Krasku.

Hoci literárny krúžok nemal právnu subjektivitu, fungoval podľa určitých stanovených pravidiel. V priebehu času sa krúžok premenúva na spolok Ivana Krasku, pretože jeho členovia uverejňovali svoju tvorbu časopisecky a knižne a niektorí z nich sa stali aj členmi Zväzu rumunských spisovateľov. Postupne, ale systematicky sa však za takmer dve desaťročia existencie tohto záujmového združenia položili solídne základy vzniku Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku (ďalej KVSIK).

Pri určitom jubileu KVSIK jej predseda Ivan Ambruš napísal: „Nepoznám magické slová, ktoré by mohli premeniť predsavzatia na činy. Ale poznám a poznal som magických ľudí, ktorí vedeli vymyslieť a potom zhmotniť mnohé dávne sny na reálie, ktoré v tom čase, ale aj teraz, s odstupom času, sa zdajú byť skoro neuskutočniteľné.” Mal rozhodne na zreteli ľudí, ktorí z nevinného literárneho krúžku fungujúceho pri knižnici provinciálneho mestečka vyprofilovali to, čo je známe ako nadlacký literárny fenomén. A títo ľudia na čele s Ondrejom Štefankom rozhodli v septembri 1994 založiť Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku, ktorá sa stala právnym subjektom rozhodnutím Súdu v Arade 17. novembra 1994.

Najnovšie číslo spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska
a Srbska

Prvotný cieľ spoločnosti bol zameraný na pestovanie slovenskej literárnej tvorby v Rumunsku, na podporu umeleckého prekladu z tvorby spisovateľov zo Slovenska, ale aj z celej Dolnej zeme. Postupne sa činnosť spoločnosti rozšírila aj na vedeckovýskumnú a vydavateľskú činnosť. Pri spoločnosti vzniklo aj Vydavateľstvo Ivana Krasku.

KVSIK postupne začína organizovať sympóziá, promócie kníh, tvorivé tábory pre spisovateľov, výtvarníkov a interpretačných umelcov, podnecuje a podporuje rôzne výskumné programy v oblasti dejín, bibliografie, etnografie, jazykovedy, podporuje vydanie základných vedeckých prác o živote a kultúre Slovákov v Rumunsku atď.

V priebehu rokov spoločnosť zorganizovala viacero výstav spojených s niekdajšími tradičnými remeslami (hrnčiarstvo, farbiarstvo, spracovanie konopí) atď.

Mimoriadne dôležitou je vydavateľská činnosť, pretože vo Vydavateľstve Ivana Krasku vyšlo niekoľko stoviek knižných vydaní pôvodnej tvorby, prekladov, vedeckých prác, zborníkov z konferencií atď.

Treba spomenúť aj implikovanie KVSIK do spoločných dolnozemských projektov. Práve KVSIK gestorsky zabezpečuje od r. 1996 vydávanie obnoveného spoločného časopisu Dolnozemský Slovák.

Významnou zložkou je aj spolupráca s podobne profilovanými subjektmi z Dolnej zeme (Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenské vydavateľské centrum), ale aj s ústavmi Slovenskej akadémie vied, s vysokoškolskými pracoviskami atď. V tomto kontexte je možné spomenúť každoročné marcové medzinárodné konferencie k rôznym aspektom života slovenských dolnozemských komunít, ktoré si vyslúžili veľmi dobré renomé v odborných kruhoch na Dolnej zemi, ale aj v materskej krajine.

KVSIK počas svojej vyše dvadsaťročnej existencie plní svoje poslanie a predsavzatia, ktoré si vytýčila pri založení. Pri realizácii svojich aktivít spolupracuje s viacerými subjektmi z Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvátska a Slovenskej republiky.

Ivan Miroslav Ambruš