O Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Ján Varšo

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pôsobí od 1. januára 2006 na základe zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Jeho základným poslaním je plniť úlohy pri podpore národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci školstva, vedy a výskumu, kultúry, informovanosti a médií. ÚSŽZ, ako orgán štátnej správy Slovenskej republiky, sa podieľa na naplňovaní článku 7a Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou. Strategické ciele a úlohy ÚSŽZ definuje Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 571/2015 z 21. 10. 2015. Pri plnení ústavou a zákonom daných pôsobností vo vzťahu ku krajanom ÚSŽZ spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy, najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom vnútra SR a inštitúciami vrátane cirkví a orgánov samosprávy. Zástupcovia krajanských spolkov a inštitúcií na stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“ na jeseň každý párny rok hodnotia efektivitu plnenia štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom a vytyčujú priority na nasledujúce dva roky.

Zákonodarca poskytuje ÚSŽZ na realizáciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom dva hlavné nástroje vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a dotačný systém na podporu krajanských projektov pri posilňovaní národného povedomia a kultúrnej identity krajanov. V procese rozhodovania o krajanských otázkach ÚSŽZ postupuje v zmysle zákonov Slovenskej republiky a tiež uplatňuje zásadu rovnakého zaobchádzania s krajanskými subjektmi, ale aj špecifického územného prístupu v súlade s potrebami Slovákov žijúcich v zahraničí v jednotlivých štátoch. Prioritou však ostáva zachovanie a rozvíjanie slovenskej identity, kultúry, jazyka a kultúrneho dedičstva v týchto štátoch. Tomuto účelu je uspôsobená tiež organizačná štruktúra úradu, na čele ktorého sú predseda a podpredseda menovaní vládou Slovenskej republiky a agendu spracovávajú tri odbory – Odbor osvedčení a právny/osobný úrad, Odbor strategicko-politický a Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný.

V oblasti vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, z ktorých pre držiteľa vyplývajú isté pobytové a pracovnoprávne výhody ustanovené osobitnými zákonmi, registrujeme v ostatnom období výrazne zvýšený záujem najmä od Slovákov žijúcich v srbskej Vojvodine. V roku 2015 prijal úrad 1445 žiadostí o vydanie osvedčenia a vydal 1116 osvedčení a masový počet prijatých žiadostí pretrváva aj v roku 2016.

V rámci dotačného systému ÚSŽZ v roku 2015 podporil v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu 152 projektov v 22 krajinách sveta vo výške 234 333,00 € s výrazným podielom na letné tábory detí krajanov na Slovensku. V oblasti ľudovej, umeleckej a duchovnej kultúry úrad v roku 2015 podporil 293 projektov v sume 486 078,60 €. Informovanosť, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri zveľaďovaní slovenského jazyka vzhľadom na jej masový dosah medzi krajanmi, úrad v roku 2015 podporil 95 projektov v 17 štátoch 111 355,00 eurami. V oblasti médií bolo v roku 2015 podporených 21 žiadostí v celkovej sume 28 870,00 €. V roku 2015 organizoval úrad v odbornej súčinnosti s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Letnú školu žurnalistiky pre 13 redaktorov krajanských médií.

Okrem krajanských aktivít v zahraničí podpora smerovala aj na propagáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na podujatiach organizovaných  na Slovensku (Divadelná prehliadka – Palárikova Raková, Pamätný deň zahraničných Slovákov, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve, Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach). V roku 2016 si ÚSŽZ pripomína desať rokov svojej činnosti. Tomuto jubileu bol venovaný aj program v rámci Pamätného dňa zahraničných Slovákov 5. júla 2016 v Bratislave pod záštitou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Pamätný deň zahraničných Slovákov je sviatkom vyše milióna Slovákov a ich potomkov, ktorí žijú a pôsobia mimo svojej vlasti, kam odchádzali v rôznych historických etapách vysťahovalectva alebo emigrácie. V súlade s vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky z roku 1999 úrad svojou činnosťou potvrdzuje, že Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a považujú aktivity Slovákov v zahraničí na národnom poli za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Slovenská republika si je vedomá toho, že Slováci vo svete sú spoločnými duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti a oceňuje ich prínos ako integrujúceho činiteľa a mostu preklenujúceho hranice medzi materskou krajinou ich predkov a ich novou vlasťou.

Viac informácií o činnosti ÚSŽZ a o programoch určených krajanom na portáli www.uszz.sk.

Ján Varšo
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí