Krajanské múzeum Matice slovenskej

Hlavné pracovisko Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi, slovenskými a slovanskými maticami dostalo názov Krajanské múzeum Matice slovenskej. Jeho funkciu spočiatku plnil zahraničný odbor Slovenskej ligy pôsobiaci v Bratislave. Po skončení 2. svetovej vojny sa Slovenská liga zlúčila s MS  a vytvorila nové pracovisko – Zahraničný odbor MS – zaoberajúci sa problematikou zahraničných Slovákov. V roku 1953 sa odbor premenoval na Krajanský odbor, ktorého kompetencie od roku 1983 prevzal Československý ústav zahraničný v Prahe. Do štruktúry MS sa v roku 1968 včlenil Ústav pre zahraničných Slovákov. Keď sa v roku 1994 ústav zatvoril, v Bratislave vzniklo Krajanské múzeum Matice slovenskej, na ktorého čelo sa postavil prvý riaditeľ KM MS Claude Baláž.

Počas roku 2011 bolo KM MS presídlené z Bratislavy do Martina. Dnes pracovisko plní svoje úlohy na viacerých úsekoch, a to najmä na poli jazykových, kultúrnych a duchovných stykov, vedy, výskumu a spracovávania dokumentácie (fondov KM MS). V druhej polovici roku 2011 medzi svoje činnosti zaradilo aj sprístupňovanie a lektorovanie stálej expozície venovanej životu a dielu J. C. Hronského.

Dnes KM MS sídli v Dome J. C. Hronského, na adrese Hviezdoslavova 5, 036 01, Martin. Do Martina sa previezli i jeho početné fondy, ktoré tvoria rozsiahle zbierky kníh, periodík, archívnych dokumentov, audiovizuálneho a trojrozmerného materiálu. KM MS fondy celoročne sprístupňuje verejnosti a ponúka konzultačné služby.

Aktivity KM MS zasahujú do rôznych oblastí. Jednu z najdôležitejších činností Krajanského múzea predstavuje styková činnosť s krajanmi. Pracovníci KM MS orientujú svoje aktivity počas roka tak, aby dochádzalo k prehlbovaniu slovenskej kultúry a rozvoju vedy v štátoch Európy i zámoria. Tomuto účelu slúži aktívna účasť na vedeckých konferenciách či fórach (slovenských i zahraničných) a návštevy slovenských kultúrnych podujatí za našimi hranicami. V priebehu roka vychádzajú z KM MS viaceré výzvy na rozličnú spoluprácu, ktoré sú adresované nielen jednotlivcom, spolkom, slovenským maticiam v zahraničí, ale i krajanským redakciám celého sveta.  Vďaka nim dokáže KM MS šíriť dôležité informácie.

Krajanské múzeum Matici slovenskej

S krajanskými organizáciami, spolkami či slovenskými a slovanskými maticami spolupracujeme najmä vďaka elektronickej pošte a početným osobným stretnutiam, ktoré sa realizujú nielen na Slovensku, v sídle KM MS, ale i v zahraničí. Tak sa pripravuje pôda na užšiu spoluprácu pre vedecké aktivity i pre rozvoj slovenskej kultúry a jazyka za našimi hranicami.

Na poli vedy a výskumu nás azda najviac reprezentuje ročenka Slováci v zahraničí, ktorú sme v roku 2015 zostavili z príspevkov autorov celého sveta. Za pomoci novovymenovanej redakčnej rady vznikol 32. ročník zborníka Slováci v zahraničí, do ktorého prispeli krajania z Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, USA a Austrálie. Postupne sme publikovali kratšie informačné a populárno-náučné články v mnohých krajanských periodikách takmer celého slovenského sveta (USA, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Švédsko). Niektoré naše články vyšli i na Slovensku, v celoslovenskej a regionálnej tlači. Články a informácie z matičného a krajanského života posielame i na rozličné webportály, najčastejšie na náš matičný portál www.matica.sk, ale i na mnohé krajanské webstránky do celého sveta.

Ďalšou oblasťou našich aktivít je starostlivosť o fondy KM MS. Hmotné dedičstvo – fondy KM MS sú v Martine výskumníkom kedykoľvek k dispozícii a naozaj je po čom siahnuť, je z čoho vyberať. S potešením môžeme konštatovať, že archívne materiály ostali zachované takmer zo všetkých väčších krajín celého sveta. V archíve KM MS máme momentálne viac ako 600 škatúľ naplnených archívnymi materiálmi, ktoré odrážajú dejiny Slovákov žijúcich po celom svete. Fond ponúka osobné dokumenty mnohých osobností, nájdeme tu materiály k dejinám Slovákov žijúcich v zahraničí či výtlačky krajanských časopisov. Vo fonde sa sporadicky nájdu aj hmotné veci ako napr. opasok J. Čajaka, agitačný gombík z obdobia pred voľbami Roosevelta, Hronského perá, medailón či trikolóra básnického výboru Č. N. S.

Argentíny vo fonde nájdeme materiály F. Hoffmanna, materiály k J. C. Hronskému (jeho život v Argentíne) a najrôznejšie materiály týkajúce sa argentínskych Slovákov. Austrálsky fond ponúka archívne dokumenty k p. Vrtielkovi, k Zahraničnej Matici slovenskej, k Slovenskému klubu v Austrálii, ku klubom Slovákov v Austrálii, k stavbe slov. domu, či k III. celoaustrálskemu zjazdu Slovákov v Austrálii. Tento rok nám od neznámeho darcu do fondu pribudli najmä výstrižky z austrálskych časopisov s príspevkami p. J. Vrtielku a p. J. Kazoka, spolu s ich osobnou korešpondenciou. Niekoľko škatúľ vo fonde obsahuje aj materiál Slovákov žijúcich v Belgicku, BrazíliiBulharsku. Množstvo materiálu nájdeme v archíve pri záložke Československo. Obsah škatúľ tvoria najmä dokumenty ku krajanským vzťahom bývalého Československa so slovenským svetom. Sú tu korešpondencie, príhovory, materiály zaoberajúce sa otázkou spolkov, cirkví, vysťahovalectva, či zmluvy o rozličnej spolupráci.

Fond obsahujúci dokumenty z Francúzska ponúka archívnu pozostalosť p. Baláža, listiny k protifašistickému odboju vo Francúzsku a mnohé materiály k slovenskému vysťahovalectvu do Francúzska. Nedávno sa náš fond rozrástol o archívne dokumenty zaoberajúce sa dejinami slovenského súboru Dolina vo Francúzsku a pozostalosťou po manželoch Tabačikovcoch, ktorí súbor Dolina dlhé roky viedli. Vo fonde sa nachádzajú fotografie, pozvánky z podujatí, korešpondencia, zborníky slov. ľud. piesní s textami, ďakovné listy, notesy s osobnými poznámkami či adresárom a CD s hudbou súboru.

V archíve nájdeme aj fond z Ghany. Chorvátsky fond reprezentuje najmä časopis Nový život a škatuľa s fondom M. Czoczekovej- Eichardtovej. Avšak najvhodnejšie chorvátsky fond dopĺňajú materiály zaradené pod bývalú Juhosláviu. Bádatelia zaoberajúci sa dejinami rodu Čajakovcov u nás nájdu ich kompletný rodinný archív, spolu s materiálom k A. M. Čajakovej, či Jánovi Čajakovi ml. Sú v ňom rozličné písomnosti, list. materiál, korešpondencia, mnohé fotky, literárne pokusy, rukopisy a trojrozmerný materiál. Škatule plné všakovakého materiálu prislúchajú aj osobnostiam ako napr. Samuelovi Čelovskému, manželom Lehotským, Ľudovítovi Mičátkovi, Podhradskému, Jánovi Jančovicovi, Štefanovi Majerovi (Báč. Petrovec), Michalovi Benkovi, Jozefovi Maliakovi, J. Čečetkovi, Pavlovi Vrbovskému. Nájdeme tu i dokumenty k národopisnému výskumu p. Botíkovej a p. Brtáňa. V ostatných škatuliach sú rukopisy o ľud. zvykoch, odznaky, pamätné zástavy, spisy o poľnohospodárstve v Aradáči, Banáte, spisy o staviteľstve, dokumenty o juhoslov. protifašistickom odboji, fotokópie z Petrovskej matriky od roku 1818 do roku 1861, dejiny Kovačickej sedliackej banky, kúpno-predajné zmluvy Slovákov v Chorvátsku, výtvarné umenie z Kovačice a škatule plné materiálu o Jánovi Denďúrovi (z Báčskeho Petrovca).

Kanadský fond reprezentujú archívne dokumenty rozličného charakteru ako napr.  drobná tlač, časopis Hlas ľudu, korešpondencie 1930 – 49, dokumenty k divadlu Dolina, Slovak Ville, športu, umeniu, folklóru, cirkvi, politickým stranám a rozličným spolkom. Nájdeme tu aj memoáre M. Kijovského  a materiály k časopisu Slovenský kanadský sokol.

Fond s tematikou Slovákov žijúcich v Maďarsku je veľmi rozsiahly a naozaj pestrý. Zahŕňa nielen korešpondenciu, telegrafy, knihy, rozličné spisy, fotky k osobnostiam (Michal Francisci, Ján Gerči, Ján, Juraj a Ondrej Korbeľovci, Ondrej Kulík, Ľ. J. Hrdlička, Ján Sekerka), ale i materiály k dejinám Slovákov, žijúcich v Maďarsku, ako napr. správy uhor. kráľovstva o vysťahovalectve, dejiny osídľovania Dolnej zeme, testamenty (Békeš. Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš), materiály k obchodu, financiám, školstvu, hospodárstvu, urbáru a antifašistickému odboju, doplnené o najrôznejšie dokumenty o aktivitách Slovákov v Maďarsku (Pamätná kniha Slovákov, Medzinárodné sympózium emigrantov, mnohé dokumenty k presídleniu…).

Výskum univerzity v Bremene, dokumenty k Altötingu, či výtlačky časopisu Krajanské pozdravy nájdeme v škatuliach s názvom Nemecko. Tento rok (2016) sa vďaka pánovi Bujalkovi nemecký fond rozrástol najmä o takmer kompletné výtlačky časopisu Krajanské pozdravy od roku 1990 do roku 2010 a o výber výtlačkov z časopisov Mladý Slovák a Horizont.  Niekoľko dokumentov máme aj z Poľska, Rakúska, Ruska, Švajčiarska, TalianskaVeľkej Británie. Početnejšie fondy nájdeme pod značkou Rumunsko. Mnoho archívnych dokumentov zaznamenáva najmä dejiny presídlenia Slovákov do Rumunska (Slováci v Bukovine, Nadlacká kronika, dejiny nadlackých Slovákov, Bukovinskí Slováci), ba nájdeme tu aj dokumenty týkajúce sa rumunských Slovákov, ako napr.: p. P. P. Dovala, pána L. Kissa, M. Kolimára s množstvom fotodokumentácie. Španielsky fond predstavuje najmä osobnú pozostalosť pána Vladimíra Horvátha a švédsky fond primárne ponúka materiály k p. Júliusovi Ďatelinkovi.

Posledným, veľmi početným fondom je fond z USA. Stále zastúpenie v KM MS majú fondy osobností pôsobiacich v USA, ale aj mnohé iné dokumenty týkajúce sa života Slovákov v Amerike (pohľadnice, fotografie, výstrižky z časopisov, správy, ilustrácie, spomienky, rukopisy, prednášky). Najviac materiálu KM MS vlastní k Jánovi Bradáčovi, Konštantínovi Čulenovi, Milošovi Gosirovskému a J. Tieň-Zvonárovi. Takmer 30 škatúľ je plných materiálu viažucemu sa k spolkom Slovákom v USA. Veľa archívnych dokumentov tu nájdeme aj k dejinám slovenského vysťahovalectva do USA (štatistiky vysťahovalectva, preprava emigrantov loďami, osobné spomienky, hymna amerických Slovákov,…) a niekoľko škatúľ ukrýva aj výber materiálov z Náprstkového múzea USA.

Okrem iného sú bádateľom k dispozícii archívne dokumenty, ktoré sú uložené priamo v Dome J. C. Hronského. Sú to najmä slovenské knihy a časopisy zo zahraničia.

Počas roku 2015 sme v oblasti archívnej činnosti, akvizície fondov a rozvoja knižnice KM MS, výpožičiek a konzultačných služieb naďalej pokračovali v preregistrovaní fondov KM. Momentálne máme na pôžičky pripravených 68 825 kníh a časopisov. V roku 2015 nám pribudlo 974 akvizícií. Knižnicu sme druhotne pretriedili a kvôli šetreniu priestorových kapacít sme z nej odstránili multiplikáty. V roku 2015 sme do KM prijali štedré knižné dary najmä od Spolku Slovákov v Poľsku, od Matice slovenskej v Srbsku, od Matice slovenskej v Lipovľanoch, od p. Vrtielku z Austrálie, od p. Daučíka zo Švédska, od p. Manákovej z Francúzska, od p. Bujalku z Nemecka a od Slovenskej národnej knižnice. Medzi najväčší unikát môžeme zaradiť knihy od Švajčiara Urs. H. Kellera, s ktorým sme dohodli prevoz vzácnych publikácií po jeho otcovi – veľvyslancovi vo Švajčiarsku. Do KM daroval štyri veľmi vzácne knihy. Sú to: stará česká modlitebné kniha, Budapešť, 1886, otec pána Kellera ju kúpil 7. 8. 1972 v Kovačici od pána Martina Jonáša, slávneho insitného maliara; Slovenská biblia z roku 1912, kúpená od istého pána Jonáša, 5. 6. 1971; Nový zákon, David Gessner, Zürich (Švajčiarsko), 1778 (dátum a miesto nákupu neznáme); Oficio Divino, Todos los Dias di Fiesta y de Precept latina y Castellano, Laplace, Sanchez y Cie, Paríž 1843 (dátum a miesto nákupu neznáme). Všetky knihy KM darovalo A MS, ktorý disponuje lepšími podmienkami na ich uchovanie.

Keďže knižný fond uložený v Dome Jozefa Cígera Hronského sa nám postupne podarilo takmer celý vytriediť a zaregistrovať, začali sme v priebehu roka spracovávať archív. Archívny fond je rozdelený na dve časti: jedna časť (približne 600 škatúľ) je uložená v depozite Archívu MS, druhá časť je uložená v Dome Jozefa Cígera Hronského. Časť uložená v A MS je triedená obsahovo, v druhej časti fondov prebieha ešte len prvotné triedenie.

Dodnes sme z fondu uloženého v A MS detailne a úplne presne popísali 200 škatúľ. Ich inventár opisuje každú jednotlivinu, ktorá sa v škatuliach nachádza.

KM MS pracuje aj na neustálej registrácii audiovizuálneho materiálu i fotografií. Fotografie, ktoré KM tento rok spracovávalo, sa dotýkali najmä oblasti krajanských stykov v období Československa. Zatriedili sme ich približne 1000. Všetko, čo v KM MS bolo pretriedené, je popísané, uložené a pripravené na bádanie i výpožičky.

V oblasti stykovej činnosti s krajanmi a iných príbuzných činností sme v roku 2015 rozvíjali kontakty najmä pomocou elektronickej pošty. Počas roka krajanom zasielame informácie z matičného diania, vyzývame ich k rozličnej spolupráci (zborník Slováci v zahraničí, časopis Slovensko, súťaž Prečo mám rád slovenčinu,…) a zodpovedáme im na rozličné otázky. Naďalej naše komunikačné databázy rozširujeme a aktualizujeme. Našim krajanom zasielame SNN, časopis Slovensko a zborník Slováci v zahraničí. Styk s krajanmi udržujeme i naďalej pomocou našej webstránky a v neposlednom rade sa o našej činnosti dozvedajú krajania aj vďaka krajanským periodikám, ktoré publikujú naše články.

Už začiatkom roka sme krajanov informovali o možnosti podania rozličných projektov – od menších projektov na Žilinský samosprávy kraj, cez väčšie projekty na FPÚ, až po veľké projekty na získanie dotácií z EÚ. Vypracovali sme manuál a informovali ich, ako je možné získavať dotácie. KM sa im ponúklo aj ako partner i možný žiadateľ.

Spoločne so slovenskou víkendovou školou vo Francúzsku a v Írsku sme vypracovali veľký makrogrant na podporu výučby slovenského jazyka pre krajanov v západnej Európe. Je spojený s mnohými školiacimi aktivitami na Slovensku a s radom intelektuálnych výstupov. Výsledky podpory, či nepodpory projektu sa dozvieme počas roku 2016.

Tento rok sme sa na niektorých krajanov obrátili s požiadavkou, či by sme s nimi mohli pripraviť rozhovory do SNN, vďaka čomu boli ich snahy a aktivity prezentované aj na stránkach slovenských periodík.

Tiež sme boli úspešní vo vybavovaní sponzorských kníh a didaktických materiálov pre slovenskú školu v kanadskom Calgary, pre knižnicu v Novej Belej (Poľsko) a pre Slovákov v Rumunsku a Maďarsku. Pre Calgary sa KM podarilo sponzorsky vybaviť viac ako 600 kníh, učebníc, šlabikárov a did. materiálov, ktorých prevoz do Calgary zabezpečilo MZV SR. Štedrými darcami boli: MS, slovenské školy i jednotlivci. Ďalších viac ako 130 jednotlivín bolo darovaných do slovenskej knižnice v Novej Belej, v Poľsku. KM darovalo ďalšiu časť knižnice slovenskej a svetovej beletrie od Eleonóry Kránerovej, ktorej pozostalosť spravuje p. Anna Vagovská Slovákom v Maďarsku (časť z nej bola odovzdaná Slovákom v Rumunsku). Pri rokovaní RSŽZ pri MS Matica venovala pracovné listy venované J. C. Hronskému predsedníčke Spolku francúzsko-slovenského priateľstva, p. Edite Manákovej, ktorá ich daruje krajanom pri príležitosti Mikulášskeho posedenia vo Francúzsku. Tiež sme výber pracovných listov z produkcie MS zaslali organizácii Petit Slavik vo Francúzsku. Do chorvátskych Lipovľan sme zaslali Národný kalendár na rok 2016 a stolový kalendár Ľ. Štúra.

Ešte začiatkom roku sme boli oslovení matičiarmi zo Štúra a Petržalky, aby sme podporili výzvu Rozširujeme slovenskosť medzi Slovákmi v Maďarsku!. KM k výzve napísalo sprievodný list a adresovalo ju Domom Matice slovenskej, MO MS, ZO MS a VO MS. Na podporu tejto výzvy sme spustili fórum na webstránke MS. Na výzvu reagovali viaceré MO MS, a tak podujatie Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva v Mlynkoch (Maďarsko) podporil aj MO MS zo ŽSK – MO MS Sučany, ktorý krajanom za Maticu slovenskú odovzdal zásielku kníh.

V roku 2015 sme sa podieľali aj na realizácii Matičných národných slávností 2015. Organizovali i spoluorganizovali sme v dome Hronského viacero podujatí: prezentáciu kníh z cyklu Autori jednej knihy, Matičné Vianoce a umožnili sme vykonávať prednášky Českému spolku vo výstavnej miestnosti nášho sídla.

Tiež sme sa aktívne zúčastňovali viacerých podujatí: XVIII. roč. festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, XXIII. ročníka festivalu tradičnej ľudovej kultúry celoštátnej postupovej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou v obci Dlhé Klčovo, osláv 200. výročia Dr. Ľudovíta Markušovského v Štrbe, slávnostného oceňovania v rámci súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko… v Nových Zámkoch.

Na zahraničných služobných cestách v Poľsku, v Rijeke a v Lipovľanoch sme v mene Spolku francúzsko-slovenského priateľstva odovzdali pamätné medaily súborom: FS Hajduky (Poľsko), FS Spiš (Poľsko), ľudovej kapele Krištofa Pironka (Poľsko), FSS Slovenska z Rijeky (Chorvátsko), tamburášskemu orchestru Zametski koren (Chorvátsko), FS Bystričan (Slovensko), SZ Lira z Lipovljan (Chorvátsko). Do Chorvátska sme udelili aj Cenu Matice slovenskej – bronzovú medailu MS pre MO MS Rijeka.

Okrajovú časť našej práce tvorí aj sprístupňovanie a lektorovanie stálej expozície venovanej životu a dielu Hronského. Počas roku 2015 nás navštívilo 3181 hostí. Expozícia je zatraktívnená o niekoľko prezentácií s didaktickými úlohami, o besedu, film a pracovné listy, vďaka čomu sa k nám školy rady vracajú.

Na poli spolupráce s organizáciami a záujmovými útvarmi sme najintenzívnejšie spolupracovali s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas roku 2016 sme spoločne zorganizovali pre krajanskú mládež Medzinárodný letný tábor MS. Celoročne sme spolupracovali s českým spolkom, bulharským spolkom, maďarským spolkom a fotoklubom.

V  šk. roku 2015/2016 KM spolupracovalo s MK, MŠ, ŠPÚ a Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko… Matica slovenská a jej Krajanské múzeum sa spolu s ÚSŽZ podieľali na organizácii IV. kategórie súťaže – ktorá registruje a posudzuje práce zahraničných Slovákov. Tento rok do tejto kategórie prišlo presne 138 prác z pera najmladších i takmer dospelých krajanov.

V roku 2015 KM MS sfunkčnilo Radu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá je najvyšším poradným orgánom MS v oblasti krajanskej problematiky. Spoločné zasadanie bolo naplánované 11. 11. 2015. Zúčastnilo sa ho pätnásť zahraničných delegátov z ôsmich štátov Európy (Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Francúzsko, Srbsko, Rumunsko, Česko, Poľsko). Mandát v RSŽZ pri MS bude mať aj Kanada, Čierna Hora a Ukrajina (ktoré s MS spolupracovali diaľkovo). Novozvolení členovia RSŽZ pri MS na svojom zasadaní prijali viaceré závery, ktoré tvoria platformu odporúčaní v krajanskej problematike pre vedenie MS.

Informácie o tom, čo sa u nás chystá, čo sa odohralo, ale i  o fondoch KM MS, výpožičných službách a edičnej činnosti nájdete na matičnej webovej stránke www.matica.sk, pod lištou Vedecké pracoviská  – Krajanské múzeum.

V aktuálnych oznamoch sa dozviete i o matičných plánoch a podujatiach na rok 2016.

Zuzana Pavelcová