Periodiká v minulosti a súčasnosti

Na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave bol v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie predstavený i Slovenský svetový kalendár. O tomto najmladšom periodiku zahraničných Slovákov, ako aj o prehľade vydávania kalendárov na Slovensku a v slovenskom zahraničí,  hovorila zástupkyňa šéfredaktora Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Na konferencii odznelo, že poslanie Kalendára je prispieť k prezentácií dejín, kultúry a všeobecne života krajanov roztrúsených v rôznych kútoch sveta, podporiť vzájomnú spoluprácu, nadviazať kontakty a v neposlednom rade aj vytvoriť platformu, ktorá prezentuje príklady dobrej praxe v zachovávaní, rozvoji a zveľaďovaní slovenského jazyka, slovenských tradícií, identity a integrity krajanských komunít vo svete. Redakcia Kalendára pod vedením šéfredaktora Vladimíra Valentíka vydávaním takéhoto periodika na jednej strane nadviazala na bohatú tradíciu vydávania národných kalendárov nie len na Slovensku, ale aj v slovenskom zahraničí a na starne druhej urobila krok dopredu tým, že na jednom mieste zhromaždila Slovákov od Argentíny, cez USA, Kanadu, početné európske štáty, až po Austráliu, aby si navzájom boli bližší, ale aj aby dali vedieť o sebe v krajine svojich predkov.

Konferencia sa konala v dňoch 12. – 13. septembra  2017. Informáciu o vydávaní Slovenského svetového kalendára priniesol i príspevok Vladimíra Valentíka pod názvom Slovenské časopisy a noviny v Srbsku.