Povedali o kalendári (2020) – Ján Varšo

Milí priatelia, krajania a rodáci,

koncom druhej dekády 21. storočia sa dostáva do vašej pozornosti Slovenský svetový kalendár na rok 2020, ktorého štvrté vydanie opäť zemepisne a žánrovo mapuje váš pestrý (vzdelávací a kultúrno-spoločenský) život v jednotlivých domovských štátoch a tiež prezentácie v materskej Slovenskej republike. Dúfam, že napriek uponáhľanej dobe si nájdete čas a zoznámite sa s výstupmi autorov v tomto kalendári, ktorých cieľom je zblížiť nás s pulzovaním života Slovákov a priateľov Slovenska v súčasnom svete.

Ján Varšo

Myslím, že právom môžeme byť hrdí na každého Slováka v zahraničí, ktorého srdce inklinuje k slovenskosti a duša nabáda na vyvíjanie aktivít na jej udržiavanie a reprezentovanie v prostredí nášho pôsobenia. Činnosť na poli slovenskom sa podieľa na formovaní obrazu nášho národa medzi ostatnými bez ohľadu na to, na ktorej časti zemegule a v akom rozsahu tak činíme. Ako ušité na to pasujú slová Matky Terezy: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Slovenský jazyk, kresťanské tradície a svetské obyčaje našich predkov sú dielikmi ruženca, ktoré nás vinú k materskému Slovensku a identifikujú nás s ním.

Neustále opakujeme, že v súčasnosti sa zužuje priestor na voľnočasové aktivity aj v oblasti národného angažovania najmä u mladých ľudí, ktorí sa (celkom prirodzene) usilujú zabezpečovať živobytie svoje i svojich rodín, našich slovenských potomkov. Navyše, v dnešnom svete sú hybnou silou (aj) krajanského života peniaze, ktoré sú jeho dúchadlom a kyslíkom pre patriotických nadšencov. S potešením môžeme konštatovať, že najmä v prostrediach strednej, južnej a východnej Európy sa stále darí udržiavať vzdelávanie, duchovnú a svetskú kultúru, vydávanie kníh, magazínov a tlače, hoci niektoré z nich (najmä Srbsko či Ukrajina) sú kvantitatívne i kvalitatívne oslabované odchodom Slovákov do zahraničia vrátane ich migrácie na Slovensko.

Na druhej strane, vo väzbe na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a s tým spojeného voľného pohybu osôb, sa nám v západnej Európe, ale tiež v zámorí (najmä v USA a Kanade), vytvárajú (takmer dve dekády tohto storočia) ostrovy slovenských komunít, v ktorých sa dobrovoľníci usilujú udržiavať (najmä) u mladej generácie slovenský jazyk i tradície vo víkendových vzdelávacích centrách. Pri niektorých z nich fungujú aj (detské) folklórne súbory, čo umožňuje praktizovať nadobudnuté vedomosti vo väzbe na naše tradície. Ťažiskovou výzvou tretej dekády tohto storočia bude tak udržiavanie slovenskosti v doterajších (historických/autochtónnych) prostrediach a napomáhať pri podpore novovznikajúcich enkláv Slovákov v krajinách západnej Európy a zámoria, ako aj udržiavanie ich väzieb so Slovenskou republikou.

V tomto ročníku kalendára sa možno zahĺbiť do príspevkov z Dolnej zeme (Bosna, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), ale aj z Poľska a Ukrajiny. Západnú Európu reprezentujú vstupy z Francúzska, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a iných európskych krajín a zo zámoria z Austrálie i Ameriky, ale tiež napríklad z exotického Libanonu. Premiéru v doterajších štyroch kalendárnych ročníkoch majú príspevky zo Španielska a Belgicka, pričom sa nezabúda ani na predstavenie krajanského života v materskom Slovensku. Vstupné strany sú venované slovenským folklórnym súborom (12 súborov z 12 krajín sveta), v ktorých pozornosti nemôže uniknúť ani slovenský ľudový kroj zo všetkých kútov sveta.

Verím, že Slovenský svetový kalendár sa už etabloval v slovenskom zahraničí a stal sa súčasťou krajanského života vo svete. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho vydanie opäť podporil a chcem vyjadriť presvedčenie, že (čitateľské) poznávanie krajanského života vo svete a na Slovensku sa stáva kvapkou v mori sebauvedomenia a posilňovania národného povedomia.

Dovoľte mi, aby som vyjadril poďakovanie autorom príspevkov do kalendára a vopred tiež všetkým jeho čitateľom. Osobitné poďakovanie však patrí Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, ktorý so svojimi spolupracovníkmi kalendár zostavil.

V závere rád využívam príležitosť, aby som poďakoval všetkým našim krajanom, rodákom a priateľom Slovenska za aktivity, ktoré vykonávajú v zahraničí na udržiavanie a prezentovanie slovenských duchovných a kultúrnych tradícií. Na konci roka 2019 želám čitateľom Slovenského svetového kalendára spokojné prežitie sviatkov Vianoc a úspešný nový rok 2020 v osobnom, rodinnom i pracovnom živote a zároveň vyjadrujem aj prianie, nech sa nám darí aj v našej rodine krajanov.

Ján Varšo,

predseda ÚSŽZ, Slovensko