Rast našej mladej generácie

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku – Slovenská škola a škôlka v Zürichu

Slovenská komunita sa vo Švajčiarsku rozrastá z roka na rok. Kým mladá generácia využíva široké možnosti štúdia v zahraničí, iní sa rozhodli vycestovať za zaujímavejšou či lepšie platenou pracovnou príležitosťou.

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku (ZSvŠ) sa naďalej organizuje rôzne stretnutia a kultúrne podujatia, na ktorých sa noví krajania ľahšie zoznamujú a získajú tak prepotrebné informácie o živote vo Švajčiarsku. Tešíme sa, že na každom našom podujatí vidíme nové tváre a ich záujem o krajanské akcie.

Divadlo – organizátori podujatia spolu s účinkujúcimi

Aj neustále sa rozrastajúca najmladšia generácia má svoje dôležité miesto v aktivitách ZSvŠ. Okrem každoročného fašiangového karnevalu pre najmenších a športového odpoludnia k MDD v roku 2017 sme pozvali do Zürichu kreatívne divadlo na chodúľoch z Bratislavy – Creative Show. Naši najmenší sa aj s rodičmi nechali netradičnou formou uniesť do sveta rozprávok.

Interaktívne divadlo Creativ Shows z Bratislavy

K tomu, aby naši najmenší aj v cudzojazyčnom prostredí nestratili kontakt so slovenčinou, veľkou mierou prispieva naša Slovenská škola a škôlka v Zürichu, ktorá umožňuje deťom Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku používať a učiť sa slovenský jazyk pod vedením kvalifikovaných učiteliek. V súčasnosti sú vytvorené dve skupiny školákov a dve skupiny škôlkarov, spolu viac ako 50 detí, v dvoch rôznych metstkých častiach Zürichu.

Hlavnou náplňou vyučovania v Slovenskej škole je rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti detí v slovenskom jazyku. Zameriavame sa predovšetkým na poznávanie slovenskej kultúry, umenia, literatúry a slovenských reálií. Na vyučovaní využívame popri tradičných metódach výučby slovenského jazyka aj spev, tanec, dramatizácie, či výtvarnú činnosť.

Slovenská škola v Zürichu

Na vyučovaní slovenčiny postupujeme podľa učebných osnov platných pre základné školy na Slovensku a na základe toho pripravujeme naše deti na rozdielové skúšky, ktoré absolvujú na svojej kmeňovej základnej škole na Slovensku podľa miesta trvalého pobytu.

Pri práci s deťmi v škôlke sa venujeme komunikácii v materinskom jazyku, rozvíjaniu slovnej zásoby pri bežných ako aj pri tvorivých činnostiach. Pripravujeme tak deti so slabšou slovnou zásobou na plynulý prechod do našej Slovenskej školy. Podporujeme vznik priateľstiev medzi slovenskými deťmi a organizujeme akcie pre celé rodiny.

Medzi ďalšie aktivity Slovenskej školy a škôlky patria: Marec mesiac knihy, koncoročné vystúpenie žiakov školy a škôlky pre rodičov – recitácie, tance, spevy, divadelné predstavenie, príchod Mikuláša zo Slovenska – vystúpenie detí zo školy aj škôlky, recitovanie, spievanie vianočných kolied…

Slovenská škôlka v Zürichu

Aj pravidelnou publikáciou článkov v spolkových novinách Slovenské Zvesti www.slovenskezvesti.ch Slovenská škola a škôlka v Zürichu podporuje hlavné ciele Združenia Slovákov vo Švajčiarsku: udržiavať slovenský jazyk, kultúru a národné povedomie v komunite.

Rok 2018 bude rokom významného jubilea – 50 rokov od emigrácie z bývalého Československa v pamätnom roku 1968. Spomienka na tieto udalosti bude zaiste významým podujatím v našom kalendári a bude patriť všetkým, ktorých vtedajšia spoločenská a politická situácia nenechala ľahostajnými a zasiahla do života celých rodín, ale i mladšej generácie, ktorej poznanie histórie by mohlo uľahčiť rozhodovania do budúcnosti.

Monika Švajlenová

Monika Mareková