Slováci na Ukrajine a Užhorodský spolok Slovákov

Dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny má zhruba 1 milión 200 tisíc obyvateľov. Tu žijú a pracujú v mieri, bez problémov, ľudia rôznych národností, a to Ukrajinci, Maďari, Rumuni, Rómovia, Rusi, Slováci, Nemci a ďalšie národnosti.

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2002 sa na Ukrajine hlásilo k slovenskej národnosti približne 7-tisíc obyvateľov. Podľa našich odhadov žije v krajine asi 13 –15 tisíc Slovákov.

Teraz na Ukrajine, hlavne v Zakarpatskej oblasti, funguje niekoľko slovenských spolkov a najznámejšie sú Krajský slovenský spolok Ľ. Štúra, Matica Slovenská na Zakarpatsku, Krajský spolok slovenskej inteligencie a ďalšie… Užhorodský spolok Slovákov funguje od roku 1996, a čo je zaujímavé, celkove má iný smer svojej činnosti ako iné spomínané slovenské organizácie, ktoré viac organizujú folklórne sviatky/veselice, študijné pobyty slovenských detí na Slovensku, konferencie a iné.

Ivan Latko

Užhorodský spolok Slovákov (USS) je kultúrno-spoločenská dobročinná organizácia, ktorá si dala za cieľ propagovať slovenskú kultúru, tradície, jazyk v našom regióne, a taktiež dobročinne pomáhať starším slovenským spoluobčanom-dôchodcom, ktorí žijú v zakarpatskej oblasti a v jej samotnom centre. Organizácia existuje od septembra 1992 (bola to prvá slovenská organizácia, ktorá bola na Ukrajine právne zaregistrovaná), vtedy sa nazývala Matica slovenská a pod novým názvom Užhorodský spolok Slovákov pracuje od januára 1996.

USS počas svojej existencie sa podarilo mnoho toho splniť zo svojich cieľov v šírení slovenskej kultúry a v slovenských kultúrnych zámeroch. Boli uskutočnené výstavy výtvarných prác umelcov Jordána a Mikity v Békešskej Čabe, Nyiregyháze a Užhorode. Umelec László Lonovič z Békešskej Čaby vystavoval svoje diela v Užhorode. V spolupráci s Technickou univerzitou (Fakulta umení) v Košiciach, a za pomoci Slovenského konzulátu v Užhorode boli organizované výstavy o známom architektovi Ľudovítovi Oelschlägerovi (časť budov projektoval pre Užhorod, Mukačevo, Vinohradovo), v Užhorode, Mukačeve, Košiciach a ďalších mestách.

USS sa stal členom niekoľkých medzinárodných organizácií, napr.: Federalistickej organizácie európskych menšín vo Francúzsku (Le Camnet), Federalistickej únie európskych menšín s centrom v meste Flensburg (Nemecko), ktoré nám posielajú aj svoje vydania, spolupracujeme so Zväzom lužických Srbov Domovina (Nemecko) s Chorvátskym kultúrnym spolkom v meste Hradišci (Rakúsko), Zväzom Poliakov v Česku (Český Tĕšín), Československým zahraničným ústavom v Prahe a Slovensko-českým klubom v Prahe, ktorý vydáva svoj časopis Slovenské dotyky, v ktorom sa objavujú aj publikácie o činnosti USS a o živote Slovákov žijúcich v našom regióne. Výsledkom uvedených priateľských kontaktov sú pozvania a účasť predstaviteľov USS na fórach a konferenciách, ktoré sa uskutočňujú v Českom Tĕšíne, Prahe, Hradišci, Bautzene (Nemecko), Prešove (Slovensko).

Spolok Slovákov v Užhorode nadviazal priateľské kontakty s niektorými redakciami v SR, napríklad Michalovčan, SME, v ČR-Podkarpatská Rus (ČASOPIS spoločnosti priateľov Podkarpatskej Rusi), Slovenské dotyky, na Ukrajine – Užhorod, Evropa-centr, Sribna Zemľa, kde boli uverejnené publikácie a správy o aktivitách spolku. O činnosti a aktivitách USS, o živote a problémoch Slovákov v regióne boli odvysielané rozhovory s predsedom spolku v rádiu – Slovensko, v zakarpatskej televízii Tisa… Užhorodský spolok Slovákov v spolupráci so Slovenským konzulátom v Užhorode organizoval pre aktivistov spolku, krajanov a študentov-slovakistov z Užhorodskej štátnej univerzity – Týždeň slovenského filmu v hoteli Užhorod, ktorý mal obrovský úspech.

Slovenský spolok spolu s oblastným spolkom ochrany pamiatok vytvorili zaujímavé videofilmy Slováci na Zakarpatsku, kde sa hovorí o spôsobe života a zvykoch v rôznych slovenských lokalitách oblasti a tiež film A zobral knihu Zapovitu – o kultúrnych pamiatkach židovskej menšiny.

Užhorodský Náš kultúrno-historický kalendár z roku 2016

Slovenský spolok sa najviac zaoberá publikačnou činnosťou. Od roku 1996 vydávame ročenku Náš kultúrno-historický kalendár, kde informujeme o aktivitách spolku, o kultúre, tradíciách Slovákov v regióne, tiež boli vydané publikácie – Stopami slovenských buditeľov, Koledy na Zakarpatí, Lastovička, Milan Rastislav Štefánik. Veľký úspech máju reedície – publikácie, ktoré propagujú prvú ČSR, kam patrila Podkarpatská Rus, dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny. A to sú: Podkarpatská Rus, 1922, Podkarpatská Rus, 1919 – 1936, Podkarpatská Rus, 1936, Technická práca na Podkarpatskej Rusi, 1933, Mukačevský hrad, 1929, Užhorod, 1935, Chust, 1933, Zveme Vás na Chustsko, 1936, Mukačevo, 1935, Jaroslav Dostal Podkarpatská Rus, 1936 (turizmus), a mnoho ďalších.

Spolku sa podarilo 15. 11. 2013 odhaliť bronzovú tabuľu na počesť veľkého Slováka M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom, za účasti zástupcov vlády Slovenskej republiky, krajanov a vládnych štruktúr Ukrajiny. Predtým USS v spolupráci s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode, krajským spolkom na ochranu pamiatok odhalili bustu T. G. Masaryku v Užhorode (rok 2002. 28. 3), a tiež tabule – v Rachove (28.10. 2010), vo Veľkom Bereznom (19. 5. 2011)… Teraz Užhorodský spolok Slovákov pracuje na realizácii ďalších projektov – otvorení tabule na počesť M. R. Štefánika a T. G. Masaryka – zakladateľov prvej Československej republiky, v obci Perečin (už máme povolenie od miestnej vlády), a tabule na počesť J. A. Komenského v Mukačeve.

Ako vidno, Slovenský spolok v Užhorode môže bez problémov pracovať, propagovať slovenský smer vďaka tomu, že máme demokratický ukrajinský štát. Za totality slovenská menšina nemala možnosť hlásiť sa k svojim koreňom, vôbec sa tu neuznávala existencia slovenskej menšiny… Od čias nezávislosti Ukrajiny všetky národnostné menšiny majú možnosť založiť svoje spolky, otvárať školy, mať rozhlasové a televízne vysielanie a slobodne sa rozprávať vo svojom jazyku a propagovať svoju kultúru… Na druhej stráne musíme konštatovať, bohužiaľ, že ukrajinský štát prakticky nepodporuje finančne aktivity spolkov, v našom prípade našu organizáciu. Počas fungovania organizácie nikdy sme nedostali od štátnych orgánov ani minimálnu finančnú podporu na vydavateľskú či propagačnú činnosť. Je to škoda. Vieme, že naopak, ukrajinská menšina od slovenského štátu takú podporu dostáva, napríklad na vydanie časopisu Dukla, novín – Nove žitia, a na ďalšie aktivity Ukrajincov na Slovensku. Preto prosíme kompetentné orgány Slovenskej republiky nejako reagovať na túto vec, aby ukrajinský štát zmenil svoju politiku (finančnú), voči menšinám… Dúfame, že po nových voľbách na Ukrajine situácia sa môže zmeniť k lepšiemu.

Vedenie Užhorodského spolku Slovákov z roku 2015

V politickom smere Slováci na Ukrajine nie sú aktívni… Napríklad maďarská menšina v Zakarpatskej oblasti má dve politické strany… Problém je v tom, že zatiaľ nemáme žiadnu politickú stranu, ktorá by bola slovenská, alebo ochotná hájiť záujmy slovenskej menšiny. Dúfame, už nastal ten čas, aby taká strana v tomto štáte vznikla… Pravdaže, to záleží na samých Slovákoch a slovenských spolkoch, ktoré pôsobia na Ukrajine.

O aktivitách Užhorodského spolku Slovákov viac sa možno dozvedieť z webových stránok – www.uzhss.sk, www.facebook.com/uzhss

Ivan Latko
predseda Užhorodského spolku Slovákov