Slovenčina vo svete

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier
ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association)

ISEIA je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli 29. 10. 2014 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie.

Cieľom združenia je podpora a rozvoj vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami vo svete. Združenie sa organizačne člení na Asociáciu ISEIA a Inštitút ISEIA.

Metodické školenie učiteľov slovenčiny v zahraničí, ktoré sa konalo v Birminghame. Ďakujeme kolektívu lektoriek z Katedry primárnej a elementárnej pedagogiky UMB BB za super školenie, ďakujeme MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ za finančnú podporu tejto akcie. Účastníci z Anglicka (Birmingham, Londýn, Cambridge, Coventry, Bracknell, Bristol), Írska (Dublin), Nemecka (Mníchov), Cypru a USA (NY).

Asociácia ISEIA

Asociácia ISEIA spolupracuje s viac ako 30 slovenskými vzdelávacími centrami, ktoré pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí a pôsobia vo Veľkej Británii, Nemecku, Írsku, na Islande, na Cypre a vo Francúzsku, ale aj za oceánom v Austrálii, Argentíne, Amerike a Kanade. Asociácia plánuje, organizuje a riadi spoluprácu medzi centrami, organizuje spoločné projekty zamerané na výmenu skúseností medzi členskými centrami ako sú: Ahoj, kamarát, Kráľovná / Kráľ knižnice, Slovensko včera a dnes, Zápisník cestovateľov. V spolupráci s ÚSŽZ, MŠVVaŠ, UMB BB a CĎV realizuje projekty Krajanské leto, Učíme sa o Slovensku po slovensky a Slovenčina na svahu.

ISEIA zastupuje aj slovenské vzdelávacie centrá vo svete, ktoré poskytujú doplnkové vzdelávanie v slovenskom jazyku a zameriavajú sa na vzdelávanie žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky. Týmto žiakom zo zákona vyplýva povinnosť vykonávať komisionálne skúšky minimálne po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.

Šlabikáre: Zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) sme dostali pre naše centrá 200 ks šlabikárov. Na obrázku Jarmila Buchová (predsedaníčka ISEIA, Nemecko), prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (riaditeľ ŠPU), Mária Pacherová (Írsko), Vilma Prívarová (USŽZ). Veľmi pekne ďakujeme.

Asociácia ISEIA zastupuje vzdelávacie centrá a zúčastňuje sa rokovaní so štátnymi inštitúciami na Slovensku, konkrétne s  Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie (ďalej len ÚSŽZ), s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ), so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave (ďalej ŠPÚ), ale aj s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB BB), Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV) a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou neformálneho vzdelávania.

Inštitút ISEIA

Inštitút ISEIA pozostáva z troch centier. Prvým je Centrum vzdelávania ISEIA, ktoré zabezpečuje vzdelávanie učiteľov slovenčiny pôsobiacich v neformálnych vzdelávacích centrách v zahraničí. Úzko spolupracuje s MŠVVaŠ, UMB v BB a CĎV. Výsledkom spolupráce sú výjazdové metodické školenia zamerané na konkrétne potreby učiteľov v rámci obsahu, foriem a metód vyučovania slovenčiny vo víkendových centrách.

Centrum vedy a výskumu ISEIA sa zaoberá otázkami stavu a vývoja vzdelávania Slovákov v zahraničí, realizuje prieskumy a ankety, zostavuje štatistiky a spolupracuje s inštitúciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním. Centrum spolupracuje s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB BB na príprave vstupných materiálov a sumarizácii údajov na rôzne projekty, napr. Zvyšovanie medzikultúrneho porozumenia v etnicky, kultúrne a jazykovo zmiešaných komunitách prostredníctvom vzdelávania.

Publikačné centrum ISEIA pripravuje metodický a didaktický materiál, učebnice, pracovné zošity, detskú beletriu a vydáva časopis Ceruzky vo svete. Centrum sa zameriava aj na zjednotenie obsahu vyučovania v centrách. V rámci projektu Učíme sa o Slovensku po slovensky centrum v spolupráci s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB BB pripravuje materiály na vyučovanie, pracovné listy a hracie kartičky.

Ceruzky vo svete: online časopis s príspevkami detí a učiteliek slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí z Veľkej Británie, Írska, Islandu, Nemecka, Francúzska, Cypru, ale aj spoza oceánu z Austrálie, Ameriky a Kanady

Spolupráca ISEIA

Asociácia ISEIA zastupuje vzdelávacie centrá a zúčastňuje sa rokovaní na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie.

Členovia ISEIA spolupracujú so Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), výsledkom čoho sú výjazdové metodické školenia a projekty vzdelávania detí Učíme sa o Slovensku po slovensky a Slovenčina na svahu.

Členovia ISEIA spolupracujú so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave (ďalej ŠPÚ), ktorý v júni 2017 ustanovil pracovnú skupinu Komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Táto komisia vznikla s cieľom upriamiť pozornosť na problematiku vzdelávania detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky. Pri vzniku Komisie mal ŠPÚ na pamäti jazykovú pestrosť, funkčnosť a operatívnosť pri riešení danej problematiky a otázok, ktoré vyplývajú z riešenia schválených úloh ŠPÚ. Predsedníčkou komisie je Mária Pacherová (Írsko), členmi komisie sú Alžbeta de la Bouvrie (Francúzsko), Jarmila Buchová (Nemecko), Renáta Kamenárová (USA / Taliansko), Marta Kapusta (Austrália), Eva Palkovičová (Švajčiarsko), Dagmara Smalley (Veľká Británia) a tajomníčkou komisie je Mária Mizerová (ŠPÚ).

Projekt: Učíme sa o Slovensku po slovensky. Tábor pre krajanské deti zameraný na zlepšenie komunikácie v slovenčine a budovanie vzťahu k Slovensku. Deti z Anglicka, Nemecka, Švédska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska.

Výsledkom spolupráce Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčinnosti s Úsekom pre tvorbu a rozvoj obsahu štátnych vzdelávacích programov v ŠPÚ a spolupráce MŠVVaŠ je zverejnenie dokumentu Základný sylabus pre komisionálne skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky. Ide o metodický pokyn pre redukciu požadovaných výkonov vzdelávacích štandardov predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý môžu využívať základné školy pri stanovení rozsahu komisionálnych skúšok. Dokument je na stiahnutie na stránkach SPÚ.

ISEIA úzko spolupracuje s Krajanskou redakciou Rádia Slovakia International RTVS, vďaka  ktorému sa  poslucháči dozvedajú o zaujímavých projektoch učiteľov a žiakov v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí. Čitatelia časopisu Ceruzky vo svete si môžu o týchto centrách prečítať v pravidelnej rubrike Zvuková pohľadnica. O týchto aktivitách a úspechoch informujú redaktori radia aj  slovenského poslucháča  vo víkendovom cykle  Slováci vo svete vysielaného na Rádiu Regina.

Jarmila Buchová
jarmila.buchova@gmail.com
Predseda ISEIA
Šéfredaktorka Ceruzky vo svete

Združenie ISEIA: http://www.iseia.eu/
Časopis Ceruzky vo svete: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/