Slovenská liga v Amerike stodesaťročná

Na margo medzinárodného vedeckého seminára

Počas Slovesnej jari (2017) sa v Martine uskutočnilo množstvo zaujímavých, podnetných a hodnotných literárnych, umeleckých, vedeckých a výstavných podujatí, ktoré pripravila Matica slovenská (MS). Osobitné a popredné miesto v rámci nich zaujal medzinárodný vedecký seminár venovaný 110. výročiu založenia najvýznamnejšej krajanskej organizácie v našich národných dejinách – Slovenskej ligy v Amerike. Konal sa 7. júna 2017 v Dome J. C. Hronského, kde sídli Krajanské múzeum MS, ktoré túto akciu  organizačne i spoločensky pripravilo.

Hostia a referujúci na medzinárodnom vedeckom seminári – 110. výročie založenia SLvA, predný rad: prvý zľava – 1. podpredseda SLvA MUDr. Mikuláš Haľko, generálna tajomníčka SLvA Nina Holá a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč

Prvý podpredseda SLvA, MUDr. Mikuláš Haľko

Predsednícky stôl konferencie, zľava: Z. Pavelcová, riaditeľka KM MS, I. Mrva, riaditeľ SHÚ MS, P. Parenička, SLÚ MS

Seminár navštívila aj generálna tajomníčka SLvA Nina Holá (prvá zľava)

Seminár otvorili predseda MS M. Tkáč a riaditeľka Krajanského múzea MS Z. Pavelcová. Počas slávnostných príhovorov na seminári okrem referentov a účastníkov privítali generálnu tajomníčku Slovenskej ligy v Amerike
N. Holú a jej podpredsedu M. Haľka. Obaja vzácni hostia na úvod priblížili minulosť i súčasné aktivity, ako aj svoj osobný vklad do rozvoja Slovenskej ligy v Amerike, ktoré sa historicky i v súčasnosti orientujú najmä na kultúrnopolitickú, ale tiež vedeckú a vydavateľskú činnosť, napr. dnes populárne organizovanie festivalov slovenského kultúrneho dedičstva v USA vo viacerých amerických veľkomestách. Pracovné rokovanie seminára, ktorý zasvätene viedli a komentovali I. Mrva, riaditeľ Slovenského historického ústavu MS, a P. Parenička, pracovník Slovenského literárneho ústavu MS, otvoril príspevok prof. M. Dobrotkovej z Trnavskej univerzity. Detailne sa zamerala na osvetlenie prehistórie vzniku, osudy prvých predstaviteľov a samotný akt založenia Slovenskej ligy v Amerike 26. mája 1907 v Clevelande ako vtedajšej najvýznamnejšej a strešnej kultúrnopolitickej organizácie amerických Slovákov, ktorá vyvíjala mimoriadne bohaté a závažné politické aktivity (napr.  r. 1914 americkú i svetovú verejnosť prostredníctvom svojho Memoranda informovala o postavení Slovákov a ich národnom i sociálnom útlaku v Rakúsko-Uhorsku, r. 1915 rozhodujúco participovala na prijatí Clevelandskej a r. 1918 Pittsburskej dohody ako základných štátoprávnych dokumentov na ceste k vzniku samostatnej česko-slovenskej štátnosti r. 1918). Prof. R. Letz z Univerzity Komenského erudovane sa orientoval na účinkovanie Slovenskej ligy v Amerike v prelomových r. 1948 – 1950 v kontexte boja proti nástupu komunistického režimu v Československu, ktorý intenzívne pokračoval aj po personálnej výmene jej vrcholových funkcionárov. V praktickej činnosti sa to prejavovalo prijatím a etablovaním sa slovenských pofebruárových exulantov v americkom prostredí, no tiež snahami o zjednotenie slovenského krajanského politického exilu a sústredenie všetkých síl (politických aj cirkevných) na podporu nastolenia demokratického vývoja v starej vlasti na Slovensku. Problematikou angažovanosti Slovenskej ligy v Amerike pri obrane národných záujmov a práv Slovákov na Orave a Spiši po nespravodlivých a byrokratických začleneniach ich území počas 20. stor. rozhodnutiami delimitačných komisií k poľskému štátu sa zaoberala M. Majeriková-Molitoris zo Spolku Slovákov v Poľsku. Na vojenské aspekty prvého česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny, ktoré boli spojené s postavou M. R. Štefánika a predovšetkým aktívnou bojovou činnosťou tisícov slovenských legionárov v rámci česko-slovenských légií, aj zásluhou spolupráce so Slovenskou ligou v Amerike a dobrovoľníkov z radov amerických Slovákov, sa zameral F. Vrábel z Ústavu politických vied SAV. Dokázal, že počet slovenských legionárov nebol symbolický, ako sa to skreslene prezentuje. V skutočnosti išlo o stovky a tisícky obetavých vojakov, hrdinov, ktorí v prvých líniách prelievali svoju krv na frontoch prvej svetovej vojny za slobodu starej vlasti ďaleko za jej hranicami. Základné referáty vyvolali plodnú a podnetnú diskusiu, v rámci ktorej sa nastoľovali otázky a možné dokumentačné i vedecké riešenia, napr. ohľadom záchrany archívu a knižnice Slovenskej ligy v Amerike, revitalizácie slovenského historického povedomia poukázaním na dejiny amerických Slovákov a ich nezastupiteľný zástoj v slovenských národných dejinách, potrebou spracovania a vydania viacerých historických monografií (napr. o predstaviteľoch Slovenskej ligy v Amerike, o slovenských legionároch počas prvej svetovej vojny ako celku a ich predstaviteľoch i bojových jednotkách na všetkých frontoch a pod.). Príspevky zo seminára budú publikované v samostatnej monografii alebo ako študijná súčasť ročenky Krajanského múzea MS Slováci v zahraničí. Na záver si neodpustíme poznámku, že toto výnimočné vedecké i spoločenské podujatie, venované 110. výročiu vzniku najvýznamnejšej krajanskej organizácie Slovenskej ligy v Amerike, ktorá sa r. 1918 výrazne pričinila o založenie česko-slovenskej a r. 1993 slovenskej štátnosti, navyše, za účasti jej vrcholových predstaviteľov z USA a našich popredných historikov, slovenské médiá, ako sa to stáva už zvykom, kompletne odignorovali.

Pavol Parenička

Autorky fotografií: Milica Majeriková-Molitoris a Gabriela Hamranová

Tento záznam bol publikovaný v USA a označený . Uložiť odkaz do záložiek.