Slovenskému svetovému kalendáru na rok 2017

Milí krajania a rodáci, priatelia

podľa všeobecnej definície kalendár vo svojej podstate predstavuje delenie času do väčších celkov na základe zvolených, spravidla astronomických, kritérií. Nám sa dostáva do rúk Svetový kalendár Slovákov, ktorý delí čas v roku 2017 podľa udalostí dôležitých pre krajanov a našich rodákov vo svete. Ponúkané informácie a poskytované prehľady majú prispieť k vzájomnému sebapoznávaniu a k posilňovaniu súdržnosti Slovákov a rodákov žijúcich v zahraničí.

Hlavným cieľom a poslaním tohto kalendára je prehĺbiť a rozšíriť informácie o Slovákoch a rodákoch žijúcich v zahraničí. Tieto môžu byť užitočné z hľadiska vzájomnej komunikácie a nadväzovania pragmatickej spolupráce medzi krajanskými spolkami a združeniami v šírom svete v oblasti vzdelávania, kultúry, informovanosti a médií. Budem rád, keď kalendár, nad ktorého vydaním v roku 2017 som v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prevzal záštitu, naplní túto funkciu a prispeje tak k posilňovaniu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktívny prejav slovenskosti nájdeme najmenej v 28 krajinách sveta, v ktorých žije viac ako milión našich krajanov a rodákov. To je hodnota, ktorej cena rastie úmerne vzájomnej spolupráci a posilňuje sa väzbami na Slovensko, ktoré „naveky“ ostane našou materskou loďou a vlasťou, kde sa môžeme vždy uchýliť a prichýliť. Úprimne ma poteší, keď sa s celým obsahom kalendára oboznámia krajania, aby poznali šírku a hĺbku aktivít Slovákov na jednotlivých kontinentoch pri udržiavaní, prezentovaní a rozvíjaní národnej kultúrnej identity a prípadne sa nimi inšpirovali aj vo svojej činnosti.

Autochtónne slovenské komunity v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku, ktoré sa formovali od presídľovania v 18. storočí na Dolnú zem, ako aj z Ukrajiny, Poľska a Česka, majú stáročné poznatky zo zachovávania a zveľaďovania slovenskej kultúrnej identity v týchto priestoroch. Udržali si ju vďaka nadšencom, ktorí sa zasadzovali za používanie slovenského jazyka v rodine i v škole a v kostoloch i kultúrnych spolkoch tiež preberali štafetu duchovných a kultúrnych tradícií a zvykov predkov zo svojej materskej krajiny.

Aj potomkovia Slovákov a rodáci zo zámoria a západnej Európy, ktorí sa za lepším životom sťahovali na prelome 19. a 20. storočia, nepochybne, majú čo odovzdať svojim nástupcom. Ďaleko od rodnej zeme napomáhali pri pozdvihovaní slovenského národného povedomia v materskom Slovensku i v domovských krajinách. Je potešujúce, že aj ich štafetu slovenskosti postupne preberá mladšia generácia ich následníkov.

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa nemalá časť Slovákov rozhodla využiť slobodný pohyb osôb, pracovných síl, kapitálu a služieb a pracuje alebo je aj usadená v niektorej z členských krajín Európskej únie, čo prináša so sebou nové výzvy vo väzbe na materskú Slovenskú republiku. Potešujúce je, že registrujeme záujem rodičov a spolkov v domovských krajinách o udržiavanie slovenského jazyka, ducha, tradícií aj v týchto nových prostrediach.

Slovenská republika si váži a podporuje úsilie a aktivity všetkých Slovákov v zahraničí, ktoré smerujú k zachovaniu kultúrnej identity. Z úspechov, ktoré naši krajania dosahujú v zahraničí, máme úprimnú radosť a sme na ne hrdí. Prezentácie slovenskosti v týchto krajinách radíme do slovenského duchovného alebo hmotného bohatstva, ktoré robí dobré meno nášmu Slovensku.

Svetový kalendár Slovákov, časomerač krajanských udalostí v roku 2017, sa predstavuje účastníkom stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“ v Bratislave na konci októbra v roku 2016. Jej cieľom je práve hodnotiť dvojročné obdobie uplatňovania štátnej politiky Slovenska vo vzťahu ku krajanom a načrtnúť priority na ďalšie dva roky. Kalendáru teda želám úspešný vstup medzi krajanov a v roku 2017 aj ich patričnú pozornosť.

Na záver chcem krajanom a rodákom poďakovať za prácu na poli slovenskosti v roku 2016 a v nadchádzajúcom roku 2017 nám všetkým zaželať veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody a pracovnú uspokojenosť. Ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zároveň vyjadrujem presvedčenie, že aj v roku 2017 dôjde k ďalšiemu posilňovaniu národného povedomia a jednoty i spolupráce Slovákov vo svete i v jednotlivých krajinách.

Ján Varšo,

predseda ÚSŽZ

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.