Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Lavertone/Seabrook

Podobne zmýšľajúc ako naši predkovia po presťahovaní sa na tzv. Dolnú zem, austrálski Slováci túžili po zachovávaní si materinskej reči a náboženstva, a tak sa práve na Nový rok 1. januára 1967 v dome Jána Čjepu rokovalo o konaní služieb Božích po slovensky. Na schôdzi boli prítomí Ján Beláni, Samuel Čáni, Ján Čjepa, Ondrej Guľáš, Ján Jagoš, Pavel Pálenkáš a Pavel Peška, ktorí sa pokladajú za zakladateľov Slovenského evanjelického a. v. zboru Krista Pána. A tak sa začalo s čítaním kázní najprv u Čjepovcov a potom aj v iných slovenských domácnostiach. Prvé služby v chráme boli konané v chráme Sv. Matúša vo Footscray, do ktorého prišiel aj prvý evanjelický kazateľ, ktorý mohol kázať dvojjazyčne, pán farár Michal Brondoš zo Slovenskej evanjelickej luteránskej cirkvi, Dištriktu Missourskej Synody v Spojených štátoch amerických. V nasledujúcom roku 1968 začala s prácou aj Nedeľná škola, v ktorej deti vyučovala Zuzana Činčuráková a pomáhali jej pritom Katarína Sklenárová a Anna Kováčová. Od samého začiatku pôsobenia slovenského zboru spolupráca so spoluveriacimi v Austrálii bola považovná za dôležitú, a tak boli organizované spoločné dvojrečové Slovensko-Austrálske reformačné služby Božie v Anglesea, 1973, Slovensko-Austrálske misijné zhromaždenie v Hawksdale a Swan Hill. Podobne boli slovenské služby Božie vykonávané aj v iných mestách Austrálie, ako Dandenong, Wollongong (Berkley), Sydney (Epping), Brisbane, Adelaide.

Spevácka skupina a kňaz Ján Haviar roku 2014

Pestovanie a zachovávanie tradícií, akými sú svätý krst, konfirmácia, sobáše a tradičné prisluhovanie služieb Božích, činia významnú časť pôsobenia cirkevného zboru, okrem ktorých potom v zbore boli organizované i mnohopočetné výlety a návštevy chorých. Ženský krúžok bol založený v roku 1976, v ktorom za správkyňu bola zvolená Erka Pešková a za tajomníčku Anna Belániová. Ďalšími vedúcimi krúžku boli Anna Pálenkášová a Mária Karlečíková. V súčasnej dobe krúžok pôsobí pod menom Oltárny krúžok žien pod vedením Márie Strešniakovej, tajomníčkou je Zuzana Činčuráková a pokladníčkou Katarína Gubečková a v marci 2016 bolo Slávnostnými pašiovými službami Božími oslávené 40. výročie Oltárneho krúžku žien za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Canberre Igora Bartha. Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a z Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorí pozdravili svojich rodákov z Dolnej zeme a zo Slovenska. Členky OKŽ sa stretajú raz v mesiaci, keď si prečítajú zo slova Božieho, zaspievajú a plánujú návštevy s kyticou kvetov chorých alebo starších členov cirkevného zboru, ktorí sú menej mobilní alebo izolovaní. Varenie obeda pre riadne mesačné stretnutia penzistov je tiež úlohou členiek krúžku. Medzi početné aktivity jubilujúceho Oltárneho krúžku žien patrí aj výroba závariek alebo pečenie rožkov na objednávku, varenie pri spoločných obedoch, oslavách narodenín, krstín, konfirmácii, karoch. Obed pre Najdlhší luteránsky stôl, ktorý bol úspešne organizovaný tri roky za sebou, je tiež významnou novou akciou nielen Oltárneho krúžku žien, ale i cirkevného zboru a slovenskej komunity vcelku.

Spevácka skupina a kňaz Ján Haviar roku 2015

Pre takú úspešnú činnosť slovenského cirkevného zboru iste závažným bolo rozmýšľanie a pevná viera jednotlivcov, že slovenský kostol bude vystavaný. Nasledovalo rozhodnutie na konvente roku 1975 o kúpe pozemku. Keď manželia Ján a Anna Belániovci v roku 1976 darovali svojej cirkvi veľký pozemok s domom, prekážok na výstavbu slovenského kostola bolo omnoho menej. Vymenovaný bol Stavebný výbor v zložení: Pavel Oravec, Michal Činčurák, Ján Čjepa, Ondrej Menďan a Ján Beláni. Zároveň bolo rozhodnuté začať so zbierkou na výstavbu kostola do fondu, ktorý bol založený, keď manželia Jozef a Mária Maďarovci darovali cirkvi peniaze nazbierané na ich svadbe.

Posviacka Slovenského evanjelického luteránskeho chrámu Krista Pána bola vykonaná 11. februára 1979 za prítomnosti vtedy už tretieho kňaza slúžiaceho v slovenskom cirkevnom zbore, pána farára Ondreja Koleca z Argentíny a ctených hostí: predsedu Viktoriánskeho dištriktu, pána farára T. M. J. Wiebuscha, predsedu Misijného výboru Viktoriánskeho dištriktu, pána farára John Juersa, cteného pána farára Gustáva Babylona z Pivnice, predstaviteľa Luteránskeho svetového zväzu v Albury, pána S. K. Bartsch-a, cteného katolíckeho pána farára Tibora Strnisku a iných hodnostárov.

Z osláv 30. výročia Oltárneho krúžku žien

Kňazi pôsobiaci v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore Krista Pána chronologickým poradím boli: A.W. Wundersitz (1967 – 1971), Michal Brondoš (1973 – 1977) zo Spojených štátov amerických, Ondrej Kolec (1979 – 1990) z Argentíny, ThMgr. Miloslav Velebír (1991 – 2006) zo Slovenskej republiky. V súčasnej dobe, už 10 rokov, pôsobí ThMgr. Ján Havjar (od r. 2006) z vojvodinskej Kovačice (Srbsko).

Povinnosti cirkevného dozorcu v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore Krista Pána vykonávali: Ján Beláni (1967 – 1978), Ondrej Menďan (1978 – 1982), Ján Beláni (1982 – 1985), Ján Sklenár (1985 – 1992), Ján Čjepa (1992 – 1993), Vladimír Peška (1993 – 1996), Pavel Čapeľa (1996 – 1999), Štefan Činčurák (1999 – 2005). Od roku 2005 a aj v súčasnosti je dozorcom Ján Sklenár.

Presbyterstvo v súčasnej dobe činia (abecedným poradím): J. Beláni, Z. Gajdošová (tajomníčka), J. Gubečka, J. Hraško (pokladník), P. Oravec, Z. Poliaková, M. Rybársky, J. Sklenár (cirkevný dozorca) a J. Straka. Každá schôdza cirkevného presbyterstva sa koná za prítomnosti službukonajúceho kňaza ThMgr. Jána Havjara.

Počas takmer 50-ročného pôsobenia Slovenský evanjelický cirkevný zbor Krista Pána mal česť vo svojom chráme uvítať mnohých cirkevných hodnostárov jednak zo Slovenska, ako aj z bývalej Juhoslávie a terajšieho Srbska. Medzi nimi boli: dôstojný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dôstojný biskup ThMgr. Samuel Vrbovský, dôstojný biskup Andrej Berédi, dôstojný biskup Ivan Ošuský, dôstojný biskup Ján Valent, ThDr. Miroslav Hvožďara, senior myjavský, Pavel Sklenár, senior banátsky, doc. ThDr. Július Filo, ThMgr. Juraj Šefčík, p. f. Ján Cicka, p. f. Ivan Rubaninský, p. f. Ján Velebír st., p. f. Ján Velebír ml. a katolícki p. f. Tibor Strnisko a Peter Vojtko.

V Slovenskom spolku Ľudovíta Štúra a v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore Krista Pána sa tešíme na druhé polstoročie nášho pôsobenia!

Elena Lomenová