Združenie Slovákov vo Švajčiarsku (ZSvŠ)

Združenie bolo založené v roku 1969 v Zürichu pod názvom Združenie priateľov Slovenska. V roku 1986 sa premenovalo na Združenie Slovákov vo Švajčiarsku.

Je to národno-kultúrna, spoločenská a nezárobková organizácia Slovákov a ich priateľov vo Švajčiarsku. Má svojho predsedu a výbor. Cieľom je združovať osoby slovenskej národnosti, udržiavať a oživovať u nich národné povedomie, jazyk, kultúru a tradície. Propagácia slovenskej kultúry a umenia, ako aj spolupráca s organizáciami s podobným zameraním dopĺňajú zoznam aktivít spolku. Členom združenia sa môže stať každý, kto sa stotožňuje s jeho základnými ustanoveniami a cieľmi.

Spomienka na slávnosť 45. výročia ZSvŠ

História združenia je naplnená nespočetným množstvom aktivít politického, kultúrneho a spoločenského charakteru. Od svojho vzniku až podnes pripravovalo a pripravuje pre svojich členov a priaznivcov rôzne akadémie, kultúrno-spoločenské i zábavné stretnutia, vedecko-náučné semináre, prednášky, filmové večery, výstavy slovenského umenia a propaguje vystúpenia slovenských umelcov vo Švajčiarsku.

Od r. 1985 do r. 2011 združenie udeľovalo na Deň slovenskej štátnosti Zlaté pero Združenia Slovákov vo Švajčiarsku osobe, ktorá sa zaslúžila písaným slovom o to, aby svet spoznal Slovákov a prispela tým významným spôsobom k upevňovaniu národného povedomia Slovákov v zahraničí.

Detský karneval

Združenie bolo v roku 1970 zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov, bolo vyznamenané Pamätnou medailou Štefana Moysesa Matice slovenskej a tiež Pamätnou zlatou medailou sv. Cyrila a Metoda Matice slovenskej.

Nová generácia Slovákov prichádzajúcich do Švajčiarska (po roku 2000) priniesla so sebou aj nového slovenského ducha. Časom sa začala aktívnejšie zaujímať o spolkovú činnosť, prevzala iniciatívu do svojich rúk a činnosť združenia prispôsobila súčasnej, „pretechnizovanej“ dobe. Na svojej webovej stránke zverejňuje informácie o svojich podujatiach.

Nepretržite od roku 1969 združenie vydáva svoj spolkový bulletin Slovenské zvesti (už 48. ročník), ktorým informuje krajanov o svojej činnosti, podujatiach či o životných cestách našich ľudí vo Švajčiarsku, ako aj o dianí na Slovensku.

Slovenská škola a škôlka v Zürichu

Medzi naše najvýznamnejšie podujatia v ostatnom období nepochybne patrilo stretnutie krajanov s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom počas jeho oficiálnej návštevy vo Švajčiarsku, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2012.

V novembri 2014 sme si slávnostnou akadémiou pripomenuli 45 rokov činnosti ZSvŠ. Obe tieto stretnutia v nás zanechali nezabudnuteľné spomienky.

Každoročne organizujeme Fašiangovú sobotu s karnevalom pre deti a tanečnou zábavou pre dospelých s vystúpením folklórneho súboru zo Slovenska. Tým si pripomíname kultúrne tradície našich predkov, spoznávame doteraz nepoznané…

Odovzdávanie Zlatého pera profesorovi Vnukovi

Medzinárodný deň detí oslavujú naši malí i veľkí športovci a ich rodičia na športovom odpoludní, kde si všetci môžu vyskúšať rôzne športové náradia i nevšedné disciplíny, na záver si všetci spolu zasúťažia.

Dlhoročná tradícia stretnutí krajanov vo frankofónnej oblasti – v prírode na chate pri Lausanne je dôkazom živého záujmu krajanov o udržiavanie a upevňovanie priateľských vzťahov v slovenskej komunite.

Osobitne dôležitou súčasťou ZSvŠ je naša Slovenská škola a škôlka Zürich, ktorá ponúka našim najmenším možnosť spoznávať svet i domovinu svojich rodičov hravou formou v slovenčine. Nových slovenských škôlkarov a školákov pribúda aj v iných regiónoch, preto plánujeme otvoriť nové triedy aj v Berne.

 

Eva Solmošiová

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku

Vereinigung der Slowaken in der Schweiz CH

8000 Zürich, Schweiz

Tel.:  +41 (0)76 768 26 07

zsvs@zdruzenie.ch

www.slovenskezvesti.ch, www.slovenskaskola.ch