Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

V medzivojnovom období v Rumunsku fungujú desiatky spolkov a združení, ktorých úlohou je udržiavať a rozvíjať národné povedomie Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku. Po r. 1945 však nastáva takmer polstoročie úplného ticha v oblasti fungovania spolkov a združení. Po páde totalitného režimu sa opäť naskytla príležitosť myslieť a konať v prospech našich komunít a takto vzniká Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (ďalej DZSČR).

DZSČR je strešnou organizáciou príslušníkov slovenskej a českej národnostnej menšiny žijúcich v Rumunsku. Vznikol „ako dobrovoľná, demokratická organizácia združujúca rumunských občanov slovenskej a českej národnosti” (čl. 2 Stanov DZSČR z r. 1990). Bol založený na zakladajúcom zhromaždení 4. januára 1990 v Nadlaku a stáva sa právnym subjektom na základe rozhodnutia Súdu v Arade č. 769 z 27. februára 1990.

Slovenskí tanečníci z Rumunska na Dolnozemskom jarmoku v Bratislave roku 2011

Stanovy DZSČR z r. 1990 uvádzajú v článku 3, že poslaním Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku bude od samého začiatku „napomáhať slovenskej a českej menšine, plne sa podieľať na procese obnovy slobodného Rumunska a v bratskej jednote s rumunským ľudom a ostatnými národnosťami aktívne prispieť k rozkvetu našej spoločnej vlasti; reprezentovať tieto dve národnosti a v medziach Ústavy a zákonov hájiť ich národnú identitu, záujmy a demokratické práva; zasadzovať sa za priateľstvo a spoluprácu medzi všetkými národnosťami, rozhodne odsudzovať nacionalizmus a šovinizmus.”

Počas svojej 25-ročnej existencie DZSČR organizuje najrozmanitejšie kultúrne činnosti, zasadzuje sa o rozvoj národnostného školstva s vyučovacím jazykom slovenským a českým, reprezentuje tieto dve národnosti a háji ich práva na miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovni prostredníctvom svojich volených a menovaných zástupcov v štruktúrach štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Taktiež spolupracuje aj s materskými krajinami – Slovenskou republikou a Českou republikou s cieľom uskutočniť svoje ciele.

Záber z Medzinárodnej konferencie 210 rokov spolužitia Slovákov a Rumunov roku 2013 v Nadlaku

V súčasnosti má vyše šesťdesiat miestnych organizácií zoskupených do štyroch oblastí: Slovenská bihorská oblasť (župy Bihor, Sălaj a Satu Mare), Aradská oblasť (župa Arad a odľahlé miestne organizácie), Banátska oblasť (župa Timiș) a Česká južnobanátska oblasť (župy Caraș Severin a Mehedinți). Najviac miestnych organizácií DZSČR sa nachádza v Slovenskej bihorskej oblasti.

DZSČR vykonáva svoju činnosť vo viacerých oblastiach a spolupracuje s početnými subjektmi z Rumunska a zo zahraničia. V rámci zahraničnej činnosti má významné zastúpenie komplexná spolupráca so slovenskými komunitami na Dolnej zemi.

Keď ide o kultúrne aktivity, podporuje najrozmanitejšie formy kultúrno-osvetovej práce ako: činnosť folklórnych súborov, organizovanie folklórnych festivalov, prehliadok a rôznych kultúrnych podujatí, ktorých poslaním je revitalizovať jednotlivé oblasti kultúrnych tradícií, ale aj divadelná ochotnícka činnosť, ktorá má dlhodobú tradíciu (napr. prvé divadelné predstavenie v Nadlaku bolo v roku 1899), vydavateľská činnosť atď. Spomedzi kultúrnych podujatí spomenieme aspoň Prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je…, Medzinárodný mládežnícky folklórny festival v Čerpotoku, Detský folklórny festival v Gemelčičke, ale každoročne sa uskutočňujú aj desiatky miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí.

Z umeleckého programu počas medzinárodnej konferencie v Nadlaku roku 2013

Významnú úlohu zohráva aj vydávanie vlastného kultúrno-spoločenského mesačníka Naše snahy, časopisu Naše Snahy Plus, ale aj podpora vydávania početných knižných titulov pôvodnej tvorby, monografií a diel týkajúcich sa našich komunít.

DZSČR podporuje taktiež aj vzdelávacie aktivity našich národností formou zabezpečovania učebných pomôcok pre školy, organizovaním mimoškolských činností pre žiakov a študentov (súťaže, letné školy, tvorivé dielne, výmenné pobyty atď.), organizovaním doškoľovacích kurzov pre učiteľov atď. Pri podpore vzdelávacích aktivít DZSČR spolupracuje so školami, na ktorých prebieha vyučovanie v slovenskom jazyku alebo vyučovanie slovenského jazyka.

Dôležitou oblasťou činnosti je aj spolupráca s jednotlivými cirkvami, najmä s evanjelickou a. v. cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou, ale aj s inými.

Výstava Slováci v Rumunsku zaujala pozornosť

S cieľom zastupovať záujmy našich národností má veľký význam aj zastúpenie v štruktúrach miestnej a regionálnej samosprávy, ale aj v štátnej správe. DZSČR má pravidelne svojich zástupcov v mestkých a obecných zastupiteľstvách, má poslanca v Parlamente Rumunska, má svojich zástupcov v niektorých orgánoch ústrednej štátnej správy, ale aj v štruktúrach župnej správy.

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku je združením občanov patriacich k slovenskej a českej národnosti v Rumunsku, ktorí na základe slobodnej vôle a dobrovoľne vstúpili do našej organizácie. Demokraticky zvolené štruktúry DZSČR sa snažia aj naďalej zastupovať záujmy našich Slovákov a Čechov ako rovnocenných občanov našich miest a obcí, Rumunska či Európskej únie, pretože posunúť životnú úroveň a dobro, ale aj slovenskosť našich Slovákov v  Rumunsku je možné len spoločne, bez roztrieštenosti, osobných ambícií, pretože len v jednote je sila a len pestovanie pozitívnych hodnôt v malých národnostných komunitách dokáže zabezpečiť ich ďalšie udržanie a rozvoj.

Bianca Unc