Naše snahy v zrkadle času

K 30. výročiu obnoveného vydávania kultúrno-spoločenského mesačníka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Naše snahy

Po zániku prvého slovenského časopisu v Rumunsku Slovenského týždenníka Peter Pavel Dováľ sa rozhodol vydávať nový časopis Naše snahy – časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku. Prvé číslo novonarodeniatka vyšlo 1. septembra 1936 ako národný, kultúrny a hospodársky časopis práve pod réžiou spomenutého nadlackého predáka, ktorý bol aj jeho vydavateľom a šéfredaktorom. V úvodnom texte prvého čísla nazvaného Nastupujeme novú cestu  si môžeme prečítať opodstatnené dôvody vydávania nového časopisu. Čo neodolateľne núti nás… k vydávaniu novín je ich elementárna potreba národná pre našu vetvu v Rumunsku. A tento národný primát prevýšiť musí všetky ostatné ťažkosti… A bolo tiež už zvrchovane načase, aby sme verejne a hlasno rozmýšľali o tom, čo máme podnikať na povznesení našej národnej vetvy v Rumunsku po stránke národnej, kultúrnej, sociálnej a hospodárskej; revidovať naše jednotlivé snahy, upravovať ich a dávať im sústreďujúceho smeru jednej ucelenej a cieľavedomej dejinove opodstatnenej práce… Časopis NAŠE SNAHY je časopisom celej slovenskej a českej národnej vetvy žijúcej v Kráľovstve Rumunska… a… spoločnou tribúnou v práci na povznesení národa a doplnení nedostatkov neblahou dobou zavinených.

Ako to bolo zakotvené v primárnej vízii, časopis Naše snahy bol počas svojej existencie skutočnou tribúnou pre voľné hlásanie názorov, ale aj jedna zo základných foriem zachovávania národnostnej identity. Veľký počet dopisovateľov svedčí o širokom záujme aj všedných ľudí o jeho vydávanie. Žiaľ, v dôsledku započatia druhej svetovej vojny časopis prestal vychádzať. Posledné číslo je datované 15. júna 1941, keď sa ukončilo jeho vydávanie bez žiadneho upozornenia zo stránky redakcie. Dnes môžeme povedať, že prvé Naše snahy sa zapísali do našich dejín a sú významným dokumentárnym zdrojom pre bádateľov patričného obdobia našej histórie.

Časopis Naše snahy z roku 1940

Hneď po revolučnom prevrate, ktorý sa odohral koncom decembra 1989 v Rumunsku, viacerí nadšenci slovenskej národnosti zakladajú Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, ako strešnú organizáciu, ktorá má hájiť ich záujmy v dialógu s predstaviteľmi štátu a vypracovať stratégiu zachovania identity pre naše národnosti. Hneď po uzákonení zväzu cítila sa akútna potreba založenia tlačového orgánu, ktorý by mapoval jeho aktivitu a permanentne prezentoval ustálené ciele, a to jednotné zachovávanie našich ľudských práv, nášho národného sebavedomia a vytvorenie podmienok pre náš nehatený národnostný život. Na pilieroch týchto ideí bol založený aj novonarodený tlačový orgán zväzu, ktorý preberá názov predošlého časopisu Naše snahy. Prvé číslo novonarodeniatka je publikované v máji 1990 v Bukurešti a má mimoriadnu odozvu v rámci našich národnostných komunít. Veď určite náš časopis, časopis o nás, bol očividným znakom obrodenia národnostného povedomia členov slovenskej a českej society v Rumunsku. Samozrejme, v tomto procese oživenia dávno utajených cítení významnú úlohu zohral redakčný kolektív časopisu v zložení: Ondrej Štefanko – šéfredaktor, Štefan Dováľ – zástupca šéfredaktora, Dagmar Mária Anoca a Adam Suchanský – redaktori, ktorý usmerňoval a zostavoval publikačnú politiku časopisu, takže každé uverejnené číslo sa premieňalo na darček pre členov nášho združenia.

Začiatok vydávania časopisu bol pre redaktorov skúškou miery odolnosti. Museli písať články, preklepávať ručne napísané príspevky, ktoré prichádzali poštou, prečesať ich a potom redigovať, chodiť do Bukurešti na finálnu korektúru časopisu. Od roku 1994, potom, keď zväz dostal vlastnú tlačiareň, Naše snahy boli tlačené v Nadlaku, čo uľahčilo prácu redakčného kolektívu. Nastal však iný problém. Počet dopisovateľov sa zmenšil, pretože zo začiatočného nadšenia zostala už len spomienka. Ale aj tieto ťažkosti boli prekonané a časopis vychádza už 29 rokov od svojho znovuvydávania. Od roku 2009 Naše snahy boli tlačené v plnofarebnom prevedení, vo formáte A4, v rozsahu okolo 40 strán/číslo. V roku 2015 Demokratický zväz Slovákov a Čechov sa rozhodol zakúpiť novú tlačiareň pre svoje potreby, a tak aj Naše snahy sme začali tlačiť v našej tlačiarni v Čerpotoku.

Časopis Naše snahy – máj 2018

Po odchode Ondreja Štefanka, Adama Suchanského a Štefana Dováľa do večnosti nastali podstatné zmeny v redakčnom kolektíve, ktorý má dnes nasledujúce zloženie: hlavná a zodpovedná redaktorka Bianca Unc, redaktori Ivan Miroslav Ambruš, Anna Rău-Lehotská, Anna Karolína Zimbran a jazykové redaktorky Ľudmila Šomráková pre slovenský jazyk a Helena Kresová pre český jazyk. Naši redaktori nielen píšu vlastné články, ale zároveň aj spracúvajú do článkov informácie, ktoré dostávajú od spolupracovníkov z teritória. Redaktori sú zároveň aj reportérmi. V porovnaní s nedávno prežitým časom, následkom nových technických zariadení ako počítače a mobilné telefóny komunikácia prebieha rýchlejšie, ale redakcia sa snaží naďalej  čím lepšie technické zabezpečenie. Takýmto spôsobom je riešená aj obsahová náplň nášho tlačového orgánu a zároveň aj grafická úprava, tak, aby časopis bol čím atraktívnejší pre široký okruh čitateľov. Samozrejme, že základom zostáva obsahová stránka, z ktorej sa čitatelia môžu dočítať o aktivite každej slovenskej komunity buď menšieho lokálneho charakteru, ale aj o veľkých medzinárodných podujatiach.

Časopis Naše snahy, kultúrno-spoločenský mesačník Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, je písaným zrkadlom nášho pretrvávania v aktuálnom Rumunsku. Určite, podobne ako aj jeho predchodca, od ktorého sme si vypožičali meno, sa už nebadane zapisuje do našich novodobých dejín.

Ivan Miroslav Ambruš
Bianca Unc