Propagácia slovenskej kultúry a tradícií na Ukrajine Užhorodským spolkom Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený a zaevidovaný Užhorodským mestským úradom v roku 1996. Počas svojej existencie vykonal veľký kus práce z hľadiska propagandy slovenskej kultúry a tradície, najmä v Zakarpatskej oblasti, kde je kompaktne obývaná slovenská menšina.

Podľa posledného sčítania ľudu (ktoré bolo vykonané asi pred 20 rokmi) na Ukrajine k slovenskej menšine sa hlásilo blízko 8 tisíc Slovákov, ale podľa nášho názoru a názoru slovenských spolkov pôsobiacich v Zakarpatsku ich v štáte žije 15 – 17-tisíc. O tom svedčí aj to, že počas posledných rokov obyvatelia, nášho kraja prevažne, ale aj obyvatelia Rivneckoji a Volynskoji oblasti, podávajú žiadosti do štátnych archívov Bratislavy (Národný archív) a Prahy (štátny archív), kde sa snažia nájsť svojich predkov od 2. do 4. generácie a získavajú pozitívnu odpoveď. V tomto vyhľadávaní našim Slovákom pomáha najmä Rada Užhorodského spolku Slovákov… Len v posledných rokoch vďaka potvrdzujúcim dokladom z archívov a potvrdeniam o slovenských koreňoch predkov – viac ako 450 ľudí dostalo osvedčenie zahraničného Slováka. Čiže časť ľudí potvrdzujú svoju identitu – stávajú sa propagátormi slovenského smeru – svojich slovenských koreňov, a druhá časť z nich berie priamu aktívnu účasť v propagácii a rozvoji slovenskosti v regióne, vrátane v Užhorodskom spolku Slovákov a v iných slovenských spolkoch regionálneho charakteru.

Užhorodský spolok Slovákov sa líši svojimi aktivitami od iných spolkov (oblastný Spolok Ľudovíta Štúra, Slovenský spolok žien,  Dovira, Matica slovenská na Zakarpatí). Keď spomínané slovenské spolky sa zaoberajú viac vývojom slovenského školstva – folklóru alebo organizujú pre slovenské deti tábory odpočinku, tak hlavným cieľom USS je aj aktívna publikačná činnosť (vydávanie každoročného kalendára, edície, publikácie 1. Československého štátu), odhaľovanie pomníkov, búst a tabúľ na časť významných slovenských dejateľov v osídleniach Zakarpatska, kde žijú Slováci.

Pamätná tabuľa Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vo Veľkom Bereznom

Začínajúc od roku 1996 až dodnes Slovenský spolok v Užhorode vydáva svoj kultúrno-historický kalendár v dvoch jazykoch: slovenskom a ukrajinskom. Cez stĺpce tejto publikácie USS informuje o svojej aktívnej činnosti, poskytuje množstvo materiálov z dejín života Slovákov a rozvoja kultúry Slovákov, ktorí sa sem presídlili ešte počas rakúsko-uhorskej monarchie. Vydanie tlačí unikátne fotografie zo života Slovákov rôznych pokolení, predstavuje slávne osobitosti slovenského štátu. Viac ako 20 publikácií v tomto smere bolo vydaných. Taktiež boli pripravené a vydané knihy: Náš M. R. Štefánik (o príprave a otvorení bronzovej dosky M. R. Štefánika vo V. Bereznom), Po stopách slovenských buditeľov (o významných Slovákoch: Karol Kuzmány, Ľudovít Šťúr, Samo Chalupka, Janko Kráľ, Jonáš Záborský a iní), Lastovička (slovenské básničky slovenskej páni Angeliny Turákovej), a nedávno bola vydaná ukrajinsko-slovenská konverzácia a podporené vydanie unikátnej knihy autorov Svitlany Pachomovovej a Jaroslava Džoganíka Slovenský jazyk.

Spolok, spolupracujúc s Klubom T. G. Masaryka, prepísal takmer 25 publikácií z 1. Československej republiky, ktoré boli po roku 1945 zničené alebo zakázané… a ktoré prakticky neboli známe na Ukrajine… Teraz historici, študenti, etnografi tieto publikácie môžu používať pre svoje potreby. Tu je predstavených len niekoľko vydaní, ktoré boli prepísané: A. Kužminová. Podkarpatská Rus, 1922, 1932, Podkarpatská Rus, 1936, Technická práca na Podkarpatské Rusi, 1933, Mukačevo, 1934, Užhorod, 1935, Chust v Marmoroši, 1933, Podkarpatská Rus a Československo, 1935, Podkarpatská Rus v minulosti a prítomnosti, 1931, Jaroslav Dostal. Podkarpatská Rus (turistika), 1936, Podkarpatská Rus, její přírodní a zemědělské poměry, 1921, a ďalšie.

Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami, pomocou ktorých tiež je možnosť propagovať slovenskú kultúru na Ukrajine, najmä prostredníctvom masmédií, rozhlasu a časopisov. Tak napríklad dlhoročná spolupráca so Slovákmi z Bejkeščovo (Maďarsko) dala možnosť nielen navštevovať menšinu v Békešskej Čabe, ale aj z času na čas vydávať v ich každoročnom slovenskom kalendári materiály o Slovákoch zo Zakarpátska – naši aktivisti. Spolok spolupracuje s československými inštitúciami v zahraničí (Československé ústavy zahraničné) v Prahe a Bratislave. Tieto organizácie vydávajú svoje hlasovacie lístky, v ktorých tlačia materiály o aktivite a aktivitách Užhorodského spolku Slovákov, ich vydavateľskú činnosť. Taktiež boli vytlačené materiály o činnosti slovenského spolku v Užhorode v Slovenskom svetovom kalendári na roky 2017 a 2018. O činnosti Užhorodského spolku Slovákov bolo písané niekoľkokrát v novinách SME, vyznel rozhovor s predsedom organizácie v slovenskom rozhlase (Slovenský rozhlas) a miestnej televízie SIRIUS.

Aktív Užgorodského spolku Slovákov v Antalovciach

Ale najdôležitejším prvkom v činnosti USS je odhaľovanie pamätníkov, tabúľ a búst na počesť významných Slovákov. Rada organizácie naplánovala otvorenie pamätíkov vo všetkých osídleniach, kde kompaktne žijú Slováci. A je to takmer 13 miest a dedín Zakarpátska… Časť práce v tomto smere už bola vykonaná a zrealizovaná. Tak napríklad, 15. novembra 2013 Užhorodský spolok Slovákov odhalil bronzovú tabuľu na počesť významného Slováka, politika a demokrata Milana Rastislava Štefánika vo Veľkom Bereznom (na ulici, ktorá je pomenovaná na jeho počesť). Tabuľa bola odhalená najmä tu, lebo v tejto lokalite žijú Slováci, predkovia ktorých sa sem presťahovali ešte počas Rakúsko-Uhorska z mestečka Liptovský Mikuláš. V odhaľovaní tabule sa zúčastnil minister zahraničných veci Slovenskej republiky pán Miroslav Lajčák, vtedajší veľvyslanec SR na Ukrajine pán Pavol Hamžík, predstavitelia oblastného a okresného úradu, hostia zo Slovenska a členovia USS. 14. 10. 2015 spolupracujúc s Klubom T. G. Masaryka v Užhorode, slovenský spolok odhaľuje tabuľu na počesť M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, zakladateľov 1. československého štátu v meste Perečin, kde sú tiež Slováci. Neskôr, 18. 10. 2016, náš slovenský spolok odhalil pamätnú tabuľu na počesť kodifikátora slovenského jazyka, významného Slováka Ľudovíta Štúra v dedine Turia Remeta, ktorá sa nachádza v Perečinskom rajóne, a 5. 10. 2017 v dedine Antalovci, Užhorodský rajón… Dňa 2. 10. 2018 je naplánované odhalenie tabule na počesť Ľudovíta Štúra v dedine Klenovec Mukačevský rajón. Práve v týchto dedinách od dávnych čias kompaktne žijú Slováci a odhalenie takýchto tabúľ potvrdilo, že menšina tam žije aj doteraz a chce nielen propagovať svoje korene, ale dokázať, že aj naďalej žije v pokoji… A čo bude ďalej…

Pripomeňme, že v tomto roku spolok oficiálne dostal povolenie na inštaláciu tabúľ na počesť kodifikátora slovenského jazyka Ľ. Štúra v dedine Guta, Užhorodský rajón, a v meste Svaľava. Odhalenie týchto pamätníkov sa uskutoční v roku 2019. V procese vyriešenia otázky ohľadne inštalácie takýchto tabúľ (prebiehajú rokovania so štátnymi štruktúrami Ukrajiny) je v dedinách Storožnytsia (Jovra) a Serednie, ktoré sa nachádzajú v Užhorodskom rajóne. V perspektíve realizácie našich plánov: … dedina Lysyčovo a Dovhe v Iršavskom rajóne, kde žijú Slováci.

Pri realizácii našich plánov vydavateľského charakteru a odhaľovaní pamätníkov na počesť Slovákov sme nemali problémy a zanedbávanie zo strany štátnych orgánov Ukrajiny, vždy sme dostávali a aj dostávame finančnú podporu od vlády pre zahraničných Slovákov z Bratislavy a morálnu a propagačnú podporu zo strany Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode. Škoda, ale za celú dobu existencie Užhorodského spolku Slovákov sme ešte nikdy nedostali finančnú podporu od štátnych orgánov Ukrajiny. Takže dobre vedieť, akú finančnú podporu dostávajú Ukrajinci na Slovensku, myslime si, že nie takú ako my…

Ale veríme, že slovenská menšina, a najmä Užhorodský spolok Slovákov nebudú mať problémy, pokiaľ ide o propagandu svojej kultúry a histórie, budú môcť aj naďalej otvárať pamätníky na počesť významných Slovákov, robiť aktívnu propagačnú a vydavateľskú aktivitu.

Ivan Latko,
predseda Užhorodského spolku Slovákov