Slovenské kultúrne centrum Našice – najmladšia slovenská organizácia v Chorvátsku

Po vzniku Chorvátskej republiky v roku 1991 príslušníci slovenskej menšiny  založili organizáciu Zväz Slovákov. Je to občianske združenie, ktorého úlohou je koordinácia matíc slovenských, pôsobenie v oblasti kultúrneho ochotníctva, vydavateľstva a informovania. Zväz Slovákov podľa aktuálneho právoplatného modelu kultúrnej autonómie v Chorvátsku vykonáva pôsobenie určené občianskym združeniam. Aby Slováci mohli uplatniť práva, ktoré model kultúrnej autonómie dáva do kompetencie ustanovizniam, Zväz Slovákov 2. októbra 2010 na zasadnutí výkonného výboru prijal uznesenie o založení kultúrnej ustanovizne, ktorej súčasný úplný názov je Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice. Na tomto zakladajúcom zasadnutí bola za dočasnú riaditeľku vymenovaná Branka Baksová, ktorá túto funkciu vykonávala ako dobrovoľníčka. Podpísaním zmluvy  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zväzu Slovákov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. októbra 2011, boli splnené podmienky na kúpu budovy Slovenského kultúrneho centra Našice, ku ktorej prispeli v rovnakej miere aj vláda Chorvátskej republiky a mesto Našice.

Slávnostný začiatok pôsobenia SKC Našice, 20. 12. 2011 (DrSc. Sandra Kráľová-Vukšićová – dočasná riaditeľka, Branka Baksová – tajomníčka Zväzu Slovákov, Andrej Kuric, prof. – predseda Zväzu Slovákov, Asja Godžirovová-Kuriljová – novinárka Rádia Našice, Mr. Krešimir Žagar, Dipl. Ing. – primátor mesta Našice, Mr. Zdenka Čuhnilová, Dipl. Ing. – poslankyňa pre českú a slovenskú menšinu v Chorvátskom parlamente, Vlatka Zahirovićová, prof. – riaditeľka Základnej školy kráľa Tomislava Našice, Anna Kuricová, Dipl. psych. – psychologička Základnej školy kráľa Tomislava Našice)

Podpísaním Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra Našice medzi vládou Chorvátskej republiky – Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky a Slovenským kultúrnym centrom Našice 8. júla 2011 bolo zabezpečené financovanie zamestnancov Slovenského kultúrneho centra Našice. Slovenské kultúrne centrum Našice začalo svoje reálne pôsobenie 1. novembra 2011, keď  na miesto riaditeľky nastúpila DrSc. Sandra Kráľová, a to na obdobie jedného roka. Slávnostné otvorenie centra a jeho aktívnej činnosti sa v spolupráci so zriaďovateľom Zväzom Slovákov uskutočnilo dňa 20. decembra 2011. Koncom roka 2012 sa riaditeľom stal Samir Slivka. Koncom roka 2013 ho vystriedala terajšia riaditeľka DrSc. Sandra Kráľová-Vukšićová. Slovenské kultúrne centrum Našice malo na vykonávanie vlastnej činnosti od svojho založenia v roku  2010 do roku 2014 jedného stáleho zamestnanca na pozícii riaditeľa. Od roku 2014 pribudol kustód, čo umožnilo rozšírenie aktivít SKC Našice.

Sídlo Slovenského kultúrneho centra Našice je na adrese Braće Radića 68 v Našiciach, kde sídli aj jeho zakladateľ.

Prezentácia SKC Našice a európskeho projektu Slovake.eu a Zväzu Slovákov a jeho vydavateľskej činnosti pri príležitosti podujatia Lipovljanski susreti (Lipovljanské stretnutia) v rámci programu Slovensko – partnerská krajina. 28. 8. 2014 Lipovljani (Darinka Silađiová – hosteska)

Ako je aj na webovej stránke www.skc.hr uvedené, poslaním Slovenského kultúrneho centra Našice je predstavovať, udržiavať a rozvíjať tradičnú a súčasnú kultúru Slovákov v Chorvátskej republike. Centrum vykonáva informačno-dokumentárnu činnosť, spracúva a dokumentuje materiály zo života slovenskej menšiny v Chorvátsku, organizuje edukačné a informačné podujatia. V najširšom slova zmysle SKC Našice svoje pôsobenie zameriava na udržanie a rozvoj kultúry slovenskej menšiny, ako aj na jej prezentáciu na území Chorvátska a v rámci európskeho spoločenstva.

Víziou Slovenského kultúrneho centra Našice je v spolupráci so Zväzom Slovákov, maticami slovenskými v Chorvátsku a inými organizáciami a inštitúciami sledovať „kultúrnu infraštruktúru Slovákov v Chorvátsku“ za účelom projekcie jej rozvoja.

Terénny výskum v obci Jurjevac v rámci projektu Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek, 12. 4. 2016, MS Jurjevac (1. rad: respondentky Slavica Ištvanićová, Verica Drga, Marija Šimićová a výskumníčka Sandra Kráľová-Vukšićová; 2. rad: respondentky Anka Novaková, Vjera Majdišová, Anđela Majdišová a výskumníčka Tatjana Buha).

Spolupráca Slovenského kultúrneho centra a Zväzu Slovákov je permanentná a zreteľná hlavne na príprave časopisu Prameň – mesačníka Slovákov v Chorvátsku, ktorého je Zväz vydavateľom. Vydávanie kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň finančne podporujú Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky. Tohto roku vychádza jeho  25. ročník. Od roku 1992 časopis vydáva Zväz Slovákov, a to v posledných dvoch rokoch v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom Našice. Jazykovú úpravu robí zamestnankyňa SKC Našice Tatjana Buchová, terajšou šéfredaktorkou je riaditeľka SKC Sandra Kráľová-Vukšićová. V päťčlennej redakčnej rade má Zväz Slovákov prevažujúce zastúpenie – predseda Mirko Vavra, podpredsedníčka pre kultúru Miroslava Gržiničová, podpredseda pre školstvo a informovanie Josip Krajči, tajomníčka Branka Baksová a člen vykonného výboru Zväzu Slovákov Pavel Tréger.

Členovia skupiny a organizátor na vernisáži výtvarných diel skupiny Kontrast Matice slovenskej Josipovac vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea Našice v kaštieli Pejačevičovcov, 18. 4. 2015 Našice (Tatjana Buha – kustódka SKC Našice, Katarína Kuricová, Matija Labak, Anica Popovićová – vedúca skupiny, Adam Konjušak, Mihaela Brkićová, Josip Brandis, Ana Marija Barešová, Dominik Komar a Sandra Kráľová-Vukšićová – riaditeľka SKC Našice).

Zväz Slovákov koncom roka 2014 odovzdal SKC Našice kompetencie z oblasti slovenského školstva v Chorvátsku, najmä prípravu projektov, koordináciu ich realizácie a evaluáciu. Každoročne sa pripravuje 4-6 projektov, ktoré finančne podporuje Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu ChR, 4 – 6 projektov, ktoré podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 2 – 3 projekty podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Navyše v školskom roku 2015 – 2016 bol realizovaný projekt v spolupráci SKC Našice so Základnou školou Josipa Kozarca z Josipovca Punitovského. Projekt financovaný prostriedkami Ministerstva sociálnej politiky a mladých čiastočne riešil stravovanie detí počas pobytu v školskom zariadení, čo by v budúcnosti privítali aj ďalšie školy, v ktorých sa slovenský jazyk vyučuje. V spolupráci so školským dozorcom – poradcom pre výučbu v slovenskom jazyku Andrejom Kuricom koordinujeme vyučovanie slovenského jazyka na dvanástich základných a dvoch stredných školách, zúčastňujeme sa na aktíve učiteľov a podieľame sa na organizácii literárno-recitačno-dramatickej prehliadky v slovenskom jazyku Slovenčina moja a prezentácii zbierky žiackej literárnej tvorby, básní a prózy Kvapky, ktoré v roku 2015 vyšli v XI. ročníku.

S ohľadom na geografickú blízkosť a priateľské lokálne vzťahy SKC Našice podpísalo v roku 2012 Dohodu o spolupráci so Základnou školou kráľa Tomislava Našice a Základnou školou Ivana Brníka Slováka Jelisavec. V duchu tejto dohody pripravuje SKC Našice pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka každoročne program pre žiakov týchto dvoch škôl.

Návšteva žiakov 7A triedy Základnej školy kráľa Tomislava Našice v SKC Našice pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, 25. 2. 2015

V rámci Mestskej knižnice a čitárne Našice pôsobí Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku. Spoluprácu zatiaľ realizujeme v rámci predstavovania slovenských vydaní v Chorvátsku. Pri príležitosti osláv Dňa mesta Našice predstavujeme naše inštitúcie občanom Našíc. Ideí na rozvoj budúcej spolupráce je mnoho, o to skôr, keď ide o dve ustanovizne založené na etnickom princípe, ktoré majú od roku 2015 podpísanú Dohodu o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.

V oblasti jazyka sa okrem spolupráce so školami Slovenské kultúrne centrum Našice ako asociovaný partner zúčastnilo na projekte Slovake.eu. Oprávneným zmluvným orgánom tohto projektu je Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálne a kultúrne politiky – EACEA Lifelong Learning Programm – PROGRAM EURÓPA PRE OBČANOV. Projekt, na ktorom sa zúčastnilo deväť partnerov z celkovo siedmich krajín má za cieľ umožniť bezplatné učenie slovenského jazyka prostredníctvom internetového portálu www.slovake.eu. Hlavná úloha Slovenského kultúrneho centra Našice ako asociovaného partnera bola práca na diseminácii projektu. Veľkou výhodou výsledku projektu je neobmedzené časové používanie a nepretržitá dostupnosť všetkým, ktorých zaujíma učenie sa slovenského jazyka ako materinského jazyka alebo ako jazyka cudzieho, a to bez ohľadu na vek. Projekt má pre slovenskú komunitu veľkú hodnotu s ohľadom na skutočnosť, že predstavuje priamu cestu v snahe zastavenia nepriaznivej situácie, v ktorej sa slovenčina ako materinský jazyk Slovákov v Chorvátsku nachádza.

Infostánok SKC Našice v rámci oslavy „Deň mesta Našice“, 6. 6. 2015 (1. rad: Ljilja Martinovićová, Mr.Sc. Blaženka Pavlovićová-Radmanovićová – riaditeľka Mestskej knižnice a čitárne Našice, Ankica Mitićová, Ranka Dumančićová a Katica Vinčaková – učiteľky na dôchodku. 2. rad: DrSc. Sandra Kráľová-Vukšićová – riaditeľka SKC Našice, Silvija Šokićová – knihovníčka v našickej knižnici, Mgr. Ružica Vinčaková – vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku, Mgr. Tatjana Buha – kustódka SKC Našice).

So zámerom prezentovať a zároveň propagovať rozličné formy slovenskej kultúry a umenia SKC Našice v priestoroch Vlastivedného múzea Našice realizovalo niekoľko výstav. Umiestnením výstav v priestoroch kaštieľa rodu Pejačevićovcov v Našiciach je symbolicky vyjadrená vďačnosť Slovákov voči Pejačevičovcom, ktorí koncom 19. storočia prisťahovalcom do Slavónie poskytli možnosť nového začiatku a novej vlasti, kde dodnes Slováci žijú a pôsobia.

V roku 2015 sa uskutočnila prvá výstava výtvarných prác skupiny Kontrast, ktorá pôsobí v rámci Matice slovenskej Josipovac. Výstava mala za cieľ prezentovať súčasné umelecké vyjadrenia a prezentovala len malú časť bohatého opusu v rôznych technikách, od akvarelu po kolorovaný linoryt a enkaustiku až po sochárske diela z hliny a kameňa.

S cieľom prezentovať hmotné kultúrne dedičstvo Slovenska sme v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky zrealizovali dve výstavy. V roku 2015 to bola výstava Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO. Výstava prezentovala vybrané existujúce i zaniknuté drevené kostoly na slovenskom území – spolu 32 existujúcich a 6 zaniknutých objektov, vrátane jednej drevenej synagógy a 8 kostolov zapísaných v prestížnom Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2016 sa uskutočnila výstava Krížové cesty a kalvárie na Slovensku. Výstava bola prezentovaná v mnohých krajinách sveta, v ktorých žijú Slováci, a skôr ako prišla do Chorvátska, bola prezentovaná v Moskve. V Chorvátsku bola okrem Našíc predstavená v Rijeke, Lipovljanoch a Zadri.

Pri príležitosti oslavy „25. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny“ v Maďarskom inštitúte v Záhrebe, 8. 3. 2016 Záhreb (Vladimir Bilek – poslanec pre českú a slovenskú menšinu v Chorvátskom parlamente, Dr. Hana Kováčová – zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky, DrSc. Sandra Kráľová-Vukšićová – riaditeľka SKC Našice, JUDr. Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe, Mgr. Tatjana Buha – kustódka SKC Našice).

Slovenské kultúrne centrum Našice v roku 2016 začalo s výskumnou činnosťou realizáciou projektu pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich starých matiek. Zároveň sú to aj prvé terénne práce SKC Našice v oblasti ochrany a dokumentovania hmotného a kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku, súčasťou ktorého je budovanie vlastného dokumentačného fondu. Do konca roka bude spracovaných 14 lokalít, kde žijú a  prostredníctvom organizácií matíc slovenských pôsobia Slováci.

Pracovníci Katedry manažmentu kultúry a turizmu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa pod vedením prof. Jaroslava Čukana dlhodobo venujú výskumu kultúry Slovákov žijúcich v priestore Dolnej zeme, čo bolo predpokladom na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Katedrou manažmentu kultúry a turizmu a SKC Našice v Soľanoch 4. mája 2014. Výskumný tím s asistenciou SKC Našice realizuje výskumný projekt zameraný na mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku. Cieľom projektu je identifikovať, popísať a zhodnotiť hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo, kultúrne a iné ustanovizne, kultúrnu infraštruktúru a ľudské zdroje spojené so slovenskými minoritnými spoločenstvami a predstavuje súčasť projektu Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov.

Bohatú a rôznorodú činnosť SKC Našice podporujú okrem Zväzu Slovákov mnohé ďalšie inštitúcie v Chorvátsku: Ministerstvo kultúry ChR, Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu ChR, poslanec pre českú a slovenskú menšinu v Chorvátskom parlamente, Rada pre národnostné menšiny, župa Osijecko-baranská a mesto Našice. Zo Slovenskej republiky podpora prichádza prostredníctvom spolupráce s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Chorvátsku, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Sandra Kráľová-Vukšićová
Slovački centar za kulturu Našice
– Slovenské kultúrne centrum Našice
Braće Radića 68, p.p. 30, 31500 Našice
E-mail: slovackicentar-ravnatelj@os.t-com.hr
www.skc.hr