Slovenský jazyk vo Veľkej Británii

Emigrácia Slovákov do Veľkej Británie existovala, samozrejme, už pred vstupom Slovenska do Európskej únie, avšak v roku 2004 sa jednoznačne migrácia zviacnásobila a začali sa vytvárať aj nové slovenské komunity. V prvej vlne migrácie to boli komunity mladých ľudí. Postupom času začali do Veľkej Británie prichádzať aj rodiny s deťmi, alebo vznikali zmiešané manželstvá, ktorých potreba zachovania si sociálnej spojitosti s domovom prispela k vytváraniu komunitných a vzdelávacích centier.

Prvé oficiálne vzdelávacie zariadenie vo Veľkej Británii bolo otvorené v novembri 2006 v Londýne za pomoci Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). V ostatných mestách slovenský organizovaný život rástol pomocou dobrovoľníckych stretnutí, kde sa vytvárali tradičné kultúrne aktivity pre deti. Až od roku 2012 sa postupne začali otvárať ďalšie slovenské vzdelávacie zariadenia v ostatných mestách Veľkej Británie.

Na podnet ÚSŽZ v roku 2014 vznikla neformálna Asociácia slovenských vzdelávacích zariadení a centier, ktorá začala zabezpečovať prenos informácií medzi vzdelávacími centrami a inštitúciami v materskej krajine. V roku 2019 sa za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Františka Ružičku konalo prvé oficiálne stretnutie Asociácie slovenských vzdelávacích centier a komunít na Veľvyslanectve SR v Londýne.

Asociácia slovenských vzdelávacích centier a komunít na Veľvyslanectve SR v Londýne

Hlavným cieľom asociácie je podpora a rozvoj vzdelávania detí Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami. Ďalšími úlohami bolo zabezpečenie učebníc pre vzdelávacie centrá, organizácia detských folklórnych vystúpení a súťaží, ohodnotenie úspechov žiakov a hlavne podpora otvárania nových vzdelávacích centier. Dnes má Asociácia slovenských vzdelávacích centier a komunít vo Veľkej Británii 18 členov a minimálne ďalšie 3 mestá prejavili záujem o otvorenie vzdelávacieho centra.

Vzdelávacie centrá momentálne nezabezpečujú iba výučbu slovenského jazyka, ale taktiež organizujú mimoškolské aktivity a kultúrne podujatia nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.

Možnosti týchto zariadení sú však veľmi limitované nedostatkom lokálne žijúcich odborníkov v danom odbore. Momentálne majú deti a mládež žijúci na území Veľkej Británie vďaka vzdelávacím zariadeniam dostupné tieto pravidelné mimoškolské aktivity: ľudové tance a spievanie, ľudové dielne, výtvarné krúžky či knižnice s limitovanou slovenskou literatúrou. Musím však podotknúť, že tieto aktivity nie sú dostupné vo všetkých vzdelávacích centrách a i napriek snahe týchto centier sú všetky deti i naďalej ukrátené o príležitosť spoznať naše ďalšie tradičné umelecké aktivity, ako napríklad hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, modelárstvo a iné krúžky, ktoré sú bežne dostupné deťom žijúcim v strednej a východnej Európe.

Ďalšie mimoškolské aktivity dostupné deťom vďaka USZZ a MŠVVsŠ SR sú letné a zimné tábory. Ich dôležitosť pri upevňovaní národného povedomia je neopísateľná.

Počas roka organizujú všetky vzdelávacie centrá viaceré aktivity, ktoré spájajú komunitu, a preto prispievajú k upevňovaniu národného povedomia. Väčšina z nich organizuje športové dni, šarkaniádu, premietanie rozprávok, besiedku na Mikuláša, oslavu Veľkej noci, oslavu Dňa detí, Dňa matiek a Dňa otcov či multikultúrny festival.

Individuálne podujatia sú na­príklad v Brightone, ktorý organizuje stavanie mája; v Sheffielde organizujú pálenie ohňov na svätého Jána, v Bracknell je to jarmok s témou Jánošík a v Birminghame organizujú každoročne Majáles či Jesennú tancovačku pre celé rodiny.

Brighton

Sheffield

Bracknell

Majales 2019

Ako som už skôr spomenula, prioritou vzdelávacích centier je, samozrejme, edukácia, a preto je hlavným cieľom Asociácie slovenských vzdelávacích centier a komunít vo Veľkej Británii existujúce centrá združovať a napomáhať otváranie nových, čo so sebou prináša potrebu riešiť prekážky, a to najmä v oblasti zabezpečenia pedagogického personálu a prenájmu čo najvhodnejších priestorov.

Je potrebné uviesť, že súčasní pedagógovia vykonávajú svoju činnosť na dobrovoľnej báze, záleží im na odovzdávaní poznatkov najmladšej generácii, ale z dlhodobého hľadiska je táto záťaž neudržateľná nielen z personálneho, ale aj z finančného hľadiska. Napríklad aj minimálny príspevok na dopravu a pokrytie ich nákladov spojených s výkonom ich činnosti je v konečnom dôsledku suma, ktorú musia uhrádzať rodičia formou príspevkov.

Rodičia, ktorí sa finančne musia podieľať na prevádzke centra, majú právo očakávať výsledky a často si neuvedomujú, v akých podmienkach naši pedagógovia pracujú. Okrem činnosti vo vzdelávacom centre sú zamestnaní, prípravu robia po večeroch a na úkor svojich rodín a, ako som už predtým spomenula, bez finančnej odmeny.

Hlavným cieľom všetkých dobrovoľníkov v komunitných a vzdelávacích centrách je, aby si mladšia generácia žijúca vo Veľkej Británii pripomínala a cenila slovenské korene a nestratila schopnosť komunikovať v reči ich rodičov alebo predkov, aby slovenské povedomie medzi Slovákmi žijúcimi vo Veľkej Británii nezaniklo.

 

 

Dana Klampárová,

Czech & Slovak club UK, Birmingham, Veľká Británia

Member of Association of Slovak Schools in the UK

d.klamparova@slovak-club.co.uk

www.czskclub.co.uk