Slovenský svetový kalendár

Ďalšou výnimočnou publikáciou, ktorá mala celosveto­vú premiéru práve počas osláv 60. výročia Života v Cen­tre slovenskej kultúry v Novej Belej, je Slovenský svetový kalendár. Ide o tretí ročník unikátneho diela, vydávané­ho Slovenským vydavateľským centrom v Srbsku, ktoré okrem tradičného kalendára obsahuje príspevky od Slo­vákov alebo o Slovákoch z celého sveta. V tomto ročníku v ňom možno nájsť state z Poľska, Rumunska, Maďarska, Srbska, Češka, Chorvátska, Rakúska, Čiernej Hory, Ukraji­ny, Nemecka, Švajčiarska, Švédska, Francúzska, Talianska, USA, Kanady, Veľkej Británie, Luxemburska, Cypru, ale aj vzdialenejších a exotickejších krajín ako Austrália, Ekvádor, Libanon, Mexiko, Argentína, či taktiež z nášho domovské­ho Slovenska.

V poradí tretí Slovenský svetový kalendár uviedli do života jeho zakladateľ a šéfredaktor Vladimír Valentík spoločne s každoročnou prispievateľkou Milicou Majerikovou-Molitoris, ktorá publikáciu posypala zrnkami vyklíče­nými zo spišskej zeme, aby slovenskosť a slovenčina nielen v Poľsku, ale na celom svete klíčila a ďalej rástla v srdciach všetkých Slovákov žijúcich mimo svojej vlasti. Tomu samozrejme nech napomáhajú všetky slovenské médiá, vrátane ešte tlačiarňou voňajúceho kalendára.

Milica Molitoris

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.