Pamätná tabuľa pátrovi Serafínovi Bosákovi z Podvlka

S pomocnou rukou totiž prišiel Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý si pri príležitosti 305. výročia narodenia jedného z významných učencov, kazateľov a spisovateľov 18. storočia pátra Štefana Sefarína Bosáka uctil jeho pamiatku odhalením pamätnej tabule na Slovenskom dome v jeho rodnej obci Podvlk.

Hoci z hornooravských obcí pochádzajú viaceré významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o kultúrny, spoločenský, národný, ale aj vedecký rozvoj nielen samotnej Oravy, nenašli by ste o nich v oravských obciach v Poľsku v prípade, že majú slovenské korene, žiadnu zmienku. Natíska sa, samozrejme, otázka, prečo sú Slováci takýmto spôsobom obchádzaní a čomu ignorovanie vlastných rodákov, na ktorých by Oravci mali byť hrdí, ale to nie je predmetom dnešného článku.

Úvodné slovo patrilo generálnemu tajomníkovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý privítal všetkých vzácnych hostí – generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Ivana Škorupu s manželkou Jozefínou, predstaveného rehole minoritov na Slovensku pátra Tomáša Lesňáka, podpredsedu Matice slovenskej Mareka Nemca, riaditeľku Krajanského múzea Matice slovenskej Zuzanu Pavelcovú, spevácky zbor Sursum Corda z Rosiny pri Žiline pod vedením Tomáša Vrškového, podpredsedov Spolku Slovákov v Poľsku Jána Bašistyho a Dominika Surmu, predsedníčku Obvodného výboru SSP na Orave Genovévu Prilinskú, príbuzných pátra Serafína – Eugena Bosáka s manželkou Genovévou, ako aj ďalších krajanov a hostí zo Slovenska.

Budeme radi, keď sa odkaz otca Serafína stane kultúrnym majetkom nielen Slovákov, ale všetkých ľudí, ktorí bývajú na hornej Orave, povedal Ľ. Molitoris

Následne sa slova ujal páter Tomáš Lesňák, ktorý prehovoril v mene rehole minoritov, kde patril aj otec Serafín. Podotkol, že je veľmi rád, že sa môže zúčastniť tohto podujatia a zároveň dúfa, že sa táto významná osobnosť, ktorá po náboženských vojnách priniesla do viacerých duchovne zanedbaných oblastí svetlo a dobro, opätovne vráti na stránky učebníc. – Otec Serafín môže byť vzorom pre mnohých ďalších, ktorí by chceli pracovať pre dobro národa, pre dobro krajiny. Prajem vám, aby ste sa mohli opierať o túto významnú osobu. Aby ste aj ako Slováci vedeli posilňovať svoju identitu, aby ste hľadeli s odvahou do budúcnosti, aby ste vedeli svoje deti viesť k svetlému životu, aby vedeli budovať vzájomné vzťahy a posilňovať svoje rodiny. Teda k tomu, čomu dal aj otec Serafín svoj život.

Krátko sa prihovoril tiež gen. konzul Ivan Škorupa: – Veľmi si vážim, že sa ako Slováci stále snažíte udržiavať tradície, ale aj pripomínať a objavovať zaujímavosti a osobnosti z histórie. Teším sa, že sa budem môcť zoznámiť s osobnosťou pátra Serafína v knižke, ktorú vydal Spolok Slovákov v Poľsku. Na záver poďakoval spolku, že obohatil Slovenský dom v Podvlku o tabuľu, ktorá bude pripomínať túto významnú osobnosť.

Pamätná tabuľa bude odteraz pripomínať významného podvlčianskeho rodáka

Po týchto slovách sa gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, páter Tomáš a podvlčiansky rodák Eugen Bosák chopili peknej oravskej zásterky, aby jej strhnutím odhalili spomínanú pamätnú tabuľu. – Budeme radi, keď sa odkaz otca Serafína stane kultúrnym majetkom nielen Slovákov, ale všetkých ľudí, ktorí bývajú na hornej Orave, – podotkol pri tejto príležitosti Ľ. Molitoris.

Publikácia o pátrovi Serafínovi Bosákovi bola uvedená do života zrnkami pšenice

Vnútri Slovenského domu na všetkých prítomných čakalo chutné pohostenie, ktoré pripravila vedúca Božena Bryjová a taktiež publikácie o pátrovi Serafínovi v slovenskom i poľskom jazyku, ktoré stručne predstavila historička Milica Majeriková-Molitoris. – Páter Serafín Bosák sa snažil nielen urobiť ľudí lepšími, ale urobiť aj ich život lepším. Učil ich nielen duchovným veciam, ale aj mnohým praktickým zručnostiam. To všetko v jazyku, ktorému rozumeli. Viacero jeho kníh je v slovenčine, a to ešte pred jej prvou oficiálnou kodifikáciou, takže tiež z tohto hľadiska je jeho dielo naším národným bohatstvom, – uviedla vo svojom príhovore. Do života bola publikácia uvedená typickou oravskou plodinou pšenicou, – aby nielen vedomosti o pátrovi Serafínovi, ale aj jeho myšlienky opätovne vyklíčili a našli svoju odozvu.

Celé podujatie sprevádzal spevácky zbor Sursum Corda z Rosiny pri Žiline pod dirigentskou taktovkou Tomáša Vrškového. Slovenské i latinské duchovné piesne, ktoré zaspievali počas odhaľovania pamätnej tabule, ako aj pri uvedení publikácie do života, navodili podmanivú duchovnú atmosféru, ktorá dodala celému podujatiu dôstojný ráz.

Milica Majeriková-Molitoris
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, Peter Luha

Tento záznam bol publikovaný v Poľsko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.