Nová publikácia Slovákov v Maďarsku

V druhú májovú stredu (2017) sa v centre Budapešti uskutočnila prvá prezentácia novej dvojjazyčnej publikácie – Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 s podtitulom Bibliografia slovenských a dvojjazyčných publikácií. Rozsiahla, viac ako 400-stranová práca, pod ktorej autorstvo sa podpísala hlavná vedeckovýskumná pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Alžbeta Uhrinová, dostala priestor na dôstojnú prezentáciu v Celoštátnej knižnici cudzojazyčnej literatúry v centre maďarskej metropoly. Kniha je výsledkom celoštátneho kultúrno-historického a lingvistického projektu, ku ktorému prispela aj referentka Krajanského múzea Matice slovenskej Gabriela Hamranová. Pracovníčka Matice slovenskej publikáciu odborne posúdila a recenzovala.V príhovore zhodnotila bibliografiu z viacerých hľadísk a vyzdvihla jej význam pre súčasnosť a budúcnosť. Z kulturologického pohľadu podala hodnotenie Anna Divičanová, titulárna vedecká pracovníčka VÚSM.

Gabriela Hamranová

Projekt sa začal realizovať v roku 2013 s cieľom zaznamenať publikačné a vydavateľské aktivity Slovákov v Maďarsku od roku 1989 takmer po súčasnosť. Rozsiahla publikácia disponuje zoznamom diel, prináša ich bibliografické informácie, krátky popis obsahu a tiež fotografiu titulného listu konkrétnej jednotky. Postupná a najmä precízna práca autorky priniesla ako výsledok veľmi potrebnú publikáciu, ktorá vyplnila prázdne miesto v oblasti bibliografie krajanskej tlače. Záslužnú činnosť autorky a tiež prácu kolektívu spolupracovníkov ocenil svojou prítomnosťou i veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer.

Autorka bibliografie Alžbeta Uhrínová

V budúcom roku sa VÚSM chystá pripraviť publikáciu s názvom Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. Publikácia by mala vzniknúť pri príležitosti 300. výročia znovuzaloženia Čaby. Krajanské múzeum Matice slovenskej bolo pri tejto príležitosti pozvané do riešiteľského tímu vedeckej úlohy.

Zuzana Pavelcová